Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Ocak 2010
            CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27478
            KANUN
            ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA
            VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK
            YAPILMASINA DAİR KANUN
            Kanun No. 5947                                                      
                                                  Kabul Tarihi: 21/1/2010
                            MADDE 1 – 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık
            Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon)
            Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci
            maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “serbest çalışıp çalışmaması”
            ibaresi “tetkik, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri” şeklinde,
            dördüncü ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
                            “Personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye
            gelirlerinden personele bir ayda yapılacak ek ödemenin tutarı,
            ilgili personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dahil), yan
            ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile
            yabancı dil tazminatı hariç) toplamının; klinik şefleri ve şef
            yardımcıları ile uzman tabip kadrosuna atanan profesör ve
            doçentlerde yüzde 800’ünü, uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatında
            belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzman olanlar ile
            uzman diş tabiplerinde yüzde 700’ünü, pratisyen tabip ve diş
            tabiplerinde yüzde 500’ünü, idari sağlık müdür yardımcısı, hastane
            müdürü ve eczacılarda yüzde 250’sini, başhemşirelerde yüzde 200’ünü,
            diğer personelde ise yüzde 150’sini geçemez. İşin ve hizmetin
            özelliği dikkate alınarak yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt
            çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane, enfeksiyon, özel bakım
            gerektiren ruh sağlığı, organ ve doku nakli, acil servis ve benzeri
            sağlık hizmetlerinde çalışan personel için yüzde 150 oranı, yüzde
            200 olarak uygulanır. Nöbet hizmetleri hariç olmak üzere mesai
            saatleri dışında gelir getirici çalışmalarından doğan katkılarına
            karşılık olarak tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre
            uzman olanlara bu fıkradaki oranların yüzde 30’unu, diğer personele
            yüzde 20’sini geçmeyecek şekilde ayrıca ek ödeme yapılır. Sözleşmeli
            olarak istihdam edilen personele yapılacak ek ödemenin tutarı ise,
            aynı birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan
            emsali personel esas alınarak belirlenir ve bunlara yapılacak ek
            ödeme hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek ek ödeme üst sınırını
            geçemez.”
                            “4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim
            Kanununun 38 inci maddesine göre Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı
            ve bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilenler, aynı
            maddede belirtilen ilave ödemelerden yararlanmamak kaydıyla,
            Bakanlık merkez veya bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görev
            yaptıkları unvan için belirlenen ek ödemeden faydalandırılır. Sağlık
            kurum ve kuruluşlarında ihtiyaç duyulması halinde, ilgilinin isteği
            ve kurumlarının muvafakatiyle diğer kamu kurum ve kuruluşlarında
            görevli sağlık personeli haftanın belirli gün veya saatlerinde
            veyahut belirli vakalar ve işler için görevlendirilebilirler. Yıl
            veya ay itibarıyla belirli bir süre için görevlendirme halinde bu
            kişilere, sadece görevlendirildikleri sağlık kuruluşundaki döner
            sermaye işletmesinden ödeme yapılır. Belirli bir  vaka ve iş için 
            görevlendirilenlere ise, kadrosunun bulunduğu  kurumdaki  döner
            sermaye işletmesinden    yapılan   ödemenin   yanı   sıra,  katkı  
            sağladıkları   vaka  ve   iş   dolayısıyla görevlendirildiği sağlık
            kuruluşundaki döner sermaye işletmesinden, üçüncü ve dördüncü fıkra
            esasları çerçevesinde ve toplamda tavan oranları geçmemek üzere
            döner sermayeden ek ödeme yapılır. Bu görevlendirmeye ilişkin usul
            ve esaslar Sağlık Bakanlığınca belirlenir.”
                            MADDE 2 – 209 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde
            eklenmiştir.
                            “EK MADDE 3 – Sağlık Bakanlığı ile Refik Saydam
            Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı kadro ve pozisyonlarına (döner sermaye
            dahil) atanan ve 5 inci madde (altıncı fıkra kapsamında ek ödeme
            alanlar hariç) gereğince döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan
            klinik şef ve şef yardımcılarına en yüksek Devlet memuru aylığının
            (ek gösterge dahil) % 410’u, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına
            göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerine % 335’i ve pratisyen
            tabip ve diş tabiplerine ise % 180’i oranında, her ay herhangi bir
            katkıya bağlı olmaksızın döner sermaye gelirlerinden ek ödeme
            yapılır. Bu ödemeye hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara
            ilişkin hükümler uygulanır.
                            Bu madde kapsamında yapılan aylık ek ödeme tutarı, 5
            inci madde kapsamında aynı aya ilişkin olarak yapılacak olan ek
            ödeme tutarından mahsup edilir. Bu maddeye göre yapılan ek ödemenin
            5 inci madde kapsamında aynı aya ilişkin olarak yapılacak ek
            ödemeden fazla olması halinde aradaki fark geri alınmaz. Bu madde
            kapsamında ödeme yapılanlara 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
            ek 3 üncü maddesi hükümlerine göre ek ödeme yapılmaz.”
                            MADDE 3 – 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı
            Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde
            değiştirilmiştir.
                            “MADDE 36 – Öğretim elemanları, üniversitede devamlı
            statüde görev yapar.
                            Öğretim elemanları, bu Kanun ile diğer kanunlarda
            belirlenen görevler ve telif hakları hariç olmak üzere,
            yükseköğretim kurumlarından başka yerlerde ücretli veya ücretsiz,
            resmi veya özel başka herhangi bir iş göremezler, ek görev
            alamazlar, serbest meslek icra edemezler. Öğretim elemanının görevi
            ile bağlantılı olarak verdiği hizmetin karşılığında telif ücreti
            adıyla bir bedel tahsil etmesi halinde 58 inci madde hükümleri
            uygulanır.
                            Öğretim üyesi, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim
            birimi ile sınırlı olmaksızın ve ihtiyaç bulunması halinde görevli
            olduğu üniversitede haftada asgari on saat ders vermekle yükümlüdür.
            Öğretim görevlisi ve okutmanlar ise, haftada asgari on iki saat ders
            vermekle yükümlüdür.
                            Öğretim elemanlarının, ders dışındaki uygulama,
            seminer, proje, bitirme ödevi ve tez danışmanlıklarının kaç ders
            saatine karşılık geldiği; kendi üniversitesi dışındaki devlet veya
            vakıf üniversitelerine bağlı yükseköğretim kurumlarında haftada
            verebileceği azami ders saatleri ve uzaktan öğretim programlarında
            verdikleri derslerin örgün öğretim programlarında verilen kaç ders
            saatine tekabül ettiği Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.
                            Rektör, rektör yardımcısı, dekan, enstitü ve
            yüksekokul müdürlerinin ders verme yükümlülüğü yoktur. Başhekimler,
            dekan yardımcıları, enstitü ve yüksekokul müdür yardımcıları ve
            bölüm başkanları, bu madde hükümlerine göre haftada asgari beş saat
            ders vermekle yükümlüdür.”
                            MADDE 4 – 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin
            birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye bu
            fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
                            “Öğretim elemanları; ilgili kurumların talebi ve
            kendisinin muvafakati, üniversite yönetim kurulunun uygun görmesi ve
            rektörün onayı ile ihtiyaç duyulan konularda, özlük işlemleri kendi
            kurumlarınca yürütülmek kaydıyla, diğer kamu kurum ve kuruluşları
            ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında geçici olarak
            görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilenlerin, kadrosunun
            bulunduğu yükseköğretim kurumlarındaki aylık ve diğer ödemeler ile
            öteki hakları devam eder. Yükseköğretim Kurulu, bağlı birimleri ve
            Üniversitelerarası Kurul ile Adli Tıp Kurumunda görevlendirilenler
            hariç olmak üzere bu fıkra uyarınca görevlendirilenler döner
            sermayeden yararlanamaz.
                            Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile
            dernek ve vakıfların yönetim ve denetim organlarında görev yapanlar
            bakımından ayrıca bir görevlendirme kararı aranmaz. Ancak bu
            görevler, öğretim elemanının bu Kanundan kaynaklanan mesaisini
            aksatmayacak şekilde yürütülür.”
                            MADDE 5 – 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi
            aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
                            “MADDE 58 – a) Yükseköğretim kurumlarında üniversite
            yönetim kurulunun önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile döner
            sermaye işletmesi kurulabilir. Kurulacak döner sermaye işletmesinin
            başlangıç sermayesine ilgili yükseköğretim kurumu bütçesinde bu amaç
            için ödenek öngörülmek şartıyla katkı sağlanabilir.
                            Döner sermaye işletmesi faaliyetlerinden elde edilen
            gelirler, birimler itibarıyla ayrı hesaplarda izlenir.
                            Döner sermaye işletmesine tahsis edilen sermaye,
            üniversite yönetim kurulu kararı ile artırılabilir. Artırılan
            sermaye tutarı yıl sonu kârlarından karşılanır.
                            Ödenmiş sermaye tutarı, tahsis edilen sermaye
            tutarına ulaştıktan sonra kalan yıl sonu kârı, döner sermaye
            işletmesinin hizmetlerinde kullanılmak üzere ertesi yılın gelirine
            ilave edilir.
                            Döner sermaye işletmesinin gelirleri, işletme adına
            yapılan mal ve hizmet satışları ile diğer gelirlerden oluşur.
                            Döner sermaye işletmesinden verilen hizmetler
            dolayısıyla öğretim elamanları adına her ne nam altında olursa olsun
            ayrıca ücret talep edilemez.
                            Süreklilik arz eden hizmet alımları ile maliyeti
            yüksek ve ileri teknoloji ürünü olan tıbbi cihazların hizmet alımı
            yoluyla temini veya kiralanması için döner sermaye kaynaklarından
            gelecek yıllara yaygın yüklenmelere girişilebilir.
                            b) Döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın,
            tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma
            merkezleri için asgari yüzde 35’i, ziraat ve veteriner fakülteleri,
            sivil havacılık yüksekokulu ile bünyesinde atölye veya laboratuvar
            bulunan yükseköğretim kurumları için asgari yüzde 25’i, diğer
            yükseköğretim kurumları için ise yüzde 15’i, ilgili yükseköğretim
            kurumunun ihtiyacı olan mal ve hizmet alımları, her türlü bakım,
            onarım, kiralama,  devam  etmekte  olan   projelerin  tamamlanmasına
             yönelik  inşaat  işleri  ve   diğer ihtiyaçlar ile yönetici payları
            için kullanılır. Bu oranları yüzde 50’sine kadar artırmaya
            üniversite yönetim kurulu yetkilidir.
                            Döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın
            yüzde 5’i, üniversite bünyesinde yürütülen bilimsel araştırma
            projelerinin finansmanı için kullanılır. Bu tutar döner sermaye
            muhasebe birimince, tahsilatı takip eden ayın yirmisine kadar ilgili
            yükseköğretim kurumu hesabına yatırılır. Yatırılan bu tutarlar,
            yükseköğretim kurumu bütçesine öz gelir olarak kaydedilir.
            Kaydedilen bu tutarlar karşılığı olarak ilgili yükseköğretim kurumu
            bütçesine konulan ödenekler, gelir gerçekleşmelerine göre
            kullandırılır. Süresi içinde yatırılmayan tutarların tahsilinde 6183
            sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
                            Bilimsel araştırma projelerine ilişkin ödenekler,
            üniversite yönetim kurulunca gerekli görüldüğü takdirde, her bir
            proje için avans verilmek suretiyle de kullandırılabilir.
                            Bilimsel araştırma projelerinin seçilmesi,
            uygulanması ve izlenmesi ile ödeneklerin kullandırılması, genel
            hükümlerin ön ödemelere ilişkin sınırlamalarına bağlı kalınmaksızın
            avans verilmesi ve bu avansın mahsubuna dair usul ve esaslar Maliye
            Bakanlığının uygun görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından
            çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
                            c) Tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık
            uygulama ve araştırma merkezlerinin hesabında toplanan döner sermaye
            gelirleri bakiyesinden, bu yerlerde;
                            1) Gelir getiren görevlerde çalışan öğretim üyesi ve
            öğretim görevlilerine aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme, ödenek
            (geliştirme ödeneği hariç) ve her türlü tazminat (makam, temsil ve
            görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) toplamından oluşan
            ek ödeme matrahının yüzde 800’ünü, araştırma görevlilerine ise yüzde
            500’ünü; bu yerlerde görevli olmakla birlikte gelire katkısı olmayan
            öğretim üyesi ve öğretim görevlilerine yüzde 600’ünü, araştırma
            görevlilerine ise yüzde 300’ünü,
                            2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi
            personel (döner sermaye işletme müdürlüğü ve döner sermaye saymanlık
            personeli dahil) ile aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre
            sözleşmeli olarak çalışan personele ek ödeme matrahının; hastaneler
            başmüdürü ve eczacılar için yüzde 250’sini, başhemşireler için yüzde
            200’ünü, diğerleri için yüzde 150’sini, işin ve hizmetin özelliği
            dikkate alınarak yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu,
            yanık, diyaliz, ameliyathane, enfeksiyon, özel bakım gerektiren ruh
            sağlığı, organ ve doku nakli, acil servis ve benzeri sağlık
            hizmetlerinde çalışan personel için yüzde 200’ünü geçmeyecek şekilde
            aylık ek ödeme yapılır. Sözleşmeli personele yapılacak ek ödeme
            matrahı, sözleşmeli personelin çalıştığı birim ve bulunduğu pozisyon
            unvanı itibarıyla aynı veya benzer unvanlı memur kadrosunda çalışan,
            hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali personel dikkate
            alınarak belirlenir. Emsali bulunmayan sözleşmeli personelin ek
            ödeme matrahı ise brüt sözleşme ücretlerinin yüzde 25’ini geçemez.
                            Nöbet hizmetleri hariç olmak üzere mesai saatleri
            dışında gelir getirici çalışmalarından doğan katkılarına karşılık
            olarak (1) numaralı bentte belirtilen personel için yüzde 50’sini,
            (2) numaralı bentte belirtilen personel için yüzde 20’sini
            geçmeyecek şekilde ayrıca aylık ek ödeme yapılır.
                            Yükseköğretim kurumlarının tıp ve diş hekimliği
            fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde ihtiyaç
            duyulması halinde ilgilinin isteği ve kurumlarının muvafakatiyle
            diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli sağlık personeli haftanın
            belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler için
            görevlendirilebilir. Belirli bir vaka ve iş için
            görevlendirilenlere, kadrosunun bulunduğu kurumdaki döner sermaye
            işletmesinden yapılan ödemenin yanı sıra, katkı sağladıkları vaka ve
            iş dolayısıyla görevlendirildiği sağlık kuruluşundaki döner sermaye
            işletmesinden, bu maddede belirtilen esaslar çerçevesinde ve
            toplamda tavan oranları geçmemek üzere döner sermayeden ek ödeme
            yapılır.
                            d) Ziraat ve veteriner fakülteleri, sivil havacılık
            yüksekokulu ve bünyesinde atölye veya laboratuvar bulunan
            yükseköğretim kurumlarında üretilen mal ve hizmetlerden elde edilen
            döner sermaye gelirlerine katkısı bulunan personele yapılacak ek
            ödemeler hakkında da (c) fıkrası hükümleri uygulanır.
                            e) Yükseköğretim kurumlarının (c) ve (d) fıkraları
            kapsamına girenler haricindeki diğer birimlerinde döner sermaye
            işletmesi hesabına yapılan iş veya hizmetler karşılığında tahsil
            edilen gelirlerden kanuni kesintiler ile varsa yapılan iş veya
            hizmetle bağlantılı giderler düşüldükten sonra geri kalan tutar,
            hizmet karşılığı olarak gelir tahsilatının yapıldığı tarihi izleyen
            bir ay içinde, hizmeti veren öğretim elemanlarına, memurlara ve
            sözleşmeli personele ödenir.
                            Tıp ve diş hekimliği fakültelerindeki öğretim
            elemanlarının sağlık hizmeti dışında verdikleri hizmetler
            karşılığında döner sermaye hesabına tahsil edilen paradan pay alma
            hususunda bu fıkra hükümleri uygulanır.
                            f) Rektör, rektör yardımcısı ve genel sekreterlere
            gelir getirici katkılarına bakılmaksızın, üniversite yönetim
            kurulunun uygun gördüğü birimin döner sermaye hesabından yönetici
            payı olarak ayrılan tutardan ek ödeme yapılır. Yapılacak ek ödemenin
            tutarı ek ödeme matrahının, rektörler için yüzde 600’ünü, rektör
            yardımcıları için yüzde 300’ünü, genel sekreterler için yüzde
            200’ünü geçemez.
                            Döner sermaye gelirinin elde edildiği birimlerin
            dekan, başhekim ve enstitü ve yüksekokul müdürleri ile bunların
            yardımcılarına, gelir getirici katkılarına bakılmaksızın, görev
            yaptıkları birimin döner sermaye gelirlerinden yönetici payı olarak
            ayrılan tutardan ek ödeme yapılır. Yapılacak ek ödemenin tutarı, ek
            ödeme matrahının, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürü için yüzde
            250’sini, bunların yardımcıları için yüzde 100’ünü, tıp ve diş
            hekimliği fakülteleri dekanları ile sağlık uygulama ve araştırma
            merkezleri başhekimleri için yüzde 500’ünü, bunların yardımcıları
            için yüzde 300’ünü geçemez.
                            Bu fıkra kapsamında bulunan yöneticilere, mesai
            saatleri içerisinde verdikleri mesleki hizmetlerinden dolayı ayrıca
            ek ödeme yapılmaz. Mesai saatleri dışında döner sermaye gelirlerine
            katkıları bulunması hâlinde alabilecekleri toplam ek ödeme tutarı,
            hiçbir şekilde yönetici payı dahil ilgisine göre (c), (d) ve (e)
            fıkralarında belirtilen esaslara göre hesaplanacak tutarı geçemez.
                            g) Bu madde uyarınca 11/10/1983 tarihli ve 2914
            sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa tabi personele yapılan
            ödemeler, 27/1/2000 tarihli ve 4505 sayılı Sosyal Güvenlikle İlgili
            Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi
            Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin (c) fıkrası ile 4/7/2001 tarihli
            ve 631 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal
            Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
            Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde
            Kararnamenin 16 ncı maddesi hükümlerinin uygulanmasında dikkate
            alınmaz.
                            h) Yapılacak ek ödeme oranları ile bu ödemelerin
            esas ve usulleri, yükseköğretim kurumlarının hizmet sunum şartları
            ve kriterleri de dikkate alınmak suretiyle personelin unvanı,
            görevi, çalışma şartları ve süresi, eğitim-öğretim ve araştırma
            faaliyetleri ve mesleki uygulamalar ile ilgili performansı ve
            özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi hizmete katkı
            unsurları esas alınarak Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine
            Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.


                            ı) Döner sermaye işletmelerinin faaliyet alanları,
            gelir ve giderleri, sermaye limitleri ile işletmelerin yönetimine
            ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine
            Yükseköğretim Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”
                            MADDE 6 – 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde
            eklenmiştir.
                            “GEÇİCİ MADDE 57 – Bu maddenin yayımlandığı tarihte
            kısmî statüde görev yapmakta olan öğretim üyelerinden, Kanunun
            yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde talepte bulunanlar
            devamlı statüye geçirilir. Bu süre içerisinde talepte bulunmayanlar
            istifa etmiş sayılır.”
                            MADDE 7 – 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet
            ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 12 nci
            maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde
            değiştirilmiştir.
                            “Tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık
            mevzuatına göre uzman olanlar, aşağıdaki bentlerden yalnızca
            birindeki sağlık kurum ve kuruluşlarında mesleklerini icra edebilir:
                            a) Kamu kurum ve kuruluşları.
                            b) Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile
            sözleşmeli çalışan özel sağlık kurum ve kuruluşları, Sosyal Güvenlik
            Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmeli çalışan vakıf
            üniversiteleri.
                            c) Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile
            sözleşmesi bulunmayan özel sağlık kurum ve kuruluşları, Sosyal
            Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmesi bulunmayan vakıf
            üniversiteleri, serbest meslek icrası.
                            Tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına
            göre uzman olanlar, ikinci fıkranın her bir bendi kapsamında olmak
            kaydıyla birden fazla sağlık kurum ve kuruluşunda çalışabilir. Bu
            maddenin uygulanması bakımından Sosyal Güvenlik Kurumunca branş
            bazında sözleşme yapılan özel sağlık kurum ve kuruluşları ile vakıf
            üniversiteleri yalnızca sözleşme yaptıkları branşlarda (b) bendi
            kapsamında kabul edilir. Mesleğini serbest olarak icra edenler,
            hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak ve Sosyal Güvenlik
            Kurumundan talep edilmemek kaydıyla, (b) bendi kapsamında sayılan
            sağlık kuruluşlarında da hastalarının teşhis ve tedavisini
            yapabilir. Sözleşmeli statüde olanlar da dahil olmak üzere mahalli
            idareler ile kurum tabipliklerinde çalışan ve döner sermaye ek
            ödemesi almayan tabipler işyeri hekimliği yapabilir. Döner sermayeli
            sağlık kuruluşları ise kurumsal olarak işyeri hekimliği hizmeti
            verebilir. Bu maddenin uygulamasına ve işyeri hekimliğine ilişkin
            esaslar Sağlık Bakanlığınca belirlenir.”
                            MADDE 8 – 1219 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde
            eklenmiştir.
                            “EK MADDE 12 – Kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında
            çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre
            uzman olanlar, tıbbi kötü uygulama nedeniyle kendilerinden talep
            edilebilecek zararlar ile kurumlarınca kendilerine yapılacak
            rüculara karşı sigorta yaptırmak zorundadır. Bu sigorta priminin
            yarısı kendileri tarafından, diğer yarısı döner sermayesi bulunan
            kurumlarda döner sermayeden, döner sermayesi bulunmayan kurumlarda
            kurum bütçelerinden ödenir.
                            Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan veya
            mesleklerini serbest olarak icra eden tabip, diş tabibi ve tıpta
            uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, tıbbi kötü uygulama sebebi
            ile kişilere verebilecekleri zararlar ile bu sebeple kendilerine
            yapılacak rücuları karşılamak üzere mesleki malî sorumluluk
            sigortası yaptırmak zorundadır.
                            Zorunlu mesleki malî sorumluluk sigortası,
            mesleklerini serbest olarak icra edenlerin kendileri, özel sağlık
            kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için ilgili özel sağlık kurum ve
            kuruluşları tarafından yaptırılır.
                            Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışanların
            sigorta primlerinin yarısı kendileri tarafından, yarısı istihdam
            edenlerce ödenir. İstihdam edenlerce ilgili sağlık çalışanı için
            ödenen sigorta primi, hiçbir isim altında ve hiçbir şekilde
            çalışanın maaş ve sair malî haklarından kesilemez, buna ilişkin
            hüküm ihtiva eden sözleşme yapılamaz.
                            Zorunlu sigortalara ilişkin teminat tutarları ile
            uygulama usul ve esasları Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Hazine
            Müsteşarlığınca belirlenir.
                            Bu maddedeki zorunlu sigortaları yaptırmayanlara,
            mülki idare amirince sigortası yaptırılmayan her kişi için beşbin
            Türk Lirası idari para cezası verilir.”
                            MADDE 9 – 19/4/1937 tarihli ve 3153 sayılı
            Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi
            Müesseseleri Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.   
                            “EK MADDE 1 – İyonlaştırıcı radyasyonla teşhis,
            tedavi veya araştırmanın yapıldığı yerler ile bu iş veya işlemlerde
            çalışan personelin haftalık çalışma süresi 35 saattir. Bu süre
            içerisinde, Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte belirtilen
            radyasyon dozu limitleri de ayrıca dikkate alınır. Doz limitlerinin
            aşılmaması için alınması gereken tedbirler ile aşıldığı takdirde
            izinle geçirilecek süreler ve alınacak diğer tedbirler Sağlık
            Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”
                            MADDE 10 – 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet
            Memurları Kanununun ek 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde
            değiştirilmiştir.
                            “EK MADDE 33 – Yataklı tedavi kurumları, seyyar
            hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık
            hizmetlerinde haftalık  çalışma süresi dışında normal, acil  veya
            branş nöbeti tutarak, bu nöbet karşılığında kurumunca izin
            kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele,
            izin suretiyle karşılanamayan her bir nöbet saati için (nöbet süresi
            kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere), aşağıda gösterilen gösterge
            rakamlarının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu hesaplanacak
            tutarda nöbet ücreti ödenir. Ancak ayda 130 saatten fazlası için
            ödeme yapılmaz. Bu ücret damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve
            kesintiye tabi tutulmaz.
                   Gösterge
                  a) Klinik şefi, şef yardımcısı, başasistan, uzman tabip100
                  b) Tabip, tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda, bu
                  mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alan tabip dışı
                  personel, aynı dallarda doktora belgesi alanlar90
                  c) Diş tabibi ve eczacılar 80
                  ç) Mesleki yüksek öğrenim görmüş sağlık personeli60
                  d) Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli50
                  e) Diğer personel35


            
                            Bu madde hükmü, üniversitelerin yataklı tedavi
            kurumlarında çalışan ve 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı
            Yükseköğretim Kanununun 50 nci maddesinin (e) bendi kapsamında
            bulunanlar hakkında da uygulanır.
                            İcap nöbeti tutan ve bu nöbet karşılığında kurumunca
            izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli
            personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir icap nöbeti saati
            için, icap nöbeti süresi kesintisiz 12 saatten az olmamak üzere,
            yukarıda nöbet ücreti için belirlenen ücretin yüzde 40’ı tutarında
            icap nöbet ücreti ödenir. Bu şekilde ücretlendirilebilecek toplam
            icap nöbeti süresi aylık 120 saati geçemez.
                            Bu madde uyarınca yapılacak ödemeler, döner
            sermayesi bulunan kurumlarda döner sermaye bütçesinden karşılanır.”
                            MADDE 11 – 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık
            Hizmetleri Temel Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
                            “EK MADDE 9 – Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum
            ve kuruluşları ile üniversitelerin ilgili birimleri, Bakanlık ve
            üniversitelerce karşılıklı olarak işbirliği çerçevesinde birlikte
            kullanılabilir. Birlikte kullanım ve işbirliğine ilişkin usul ve
            esaslar ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde döner sermaye
            gelirlerinden personele yapılacak ek ödemelere ilişkin esaslar
            Maliye Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınarak Sağlık
            Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”
                            MADDE 12 – 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk
            Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 17 nci maddesinin (C)
            fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
                            “Ç) Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında bulunan ve
            aşağıda rütbeleri belirtilen personelden öğretim üyesi tabip,
            öğretim üyesi diş tabibi, uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip, diş
            tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat
            hükümlerine göre uzman olanlara hizalarında gösterilen oranları
            geçmemek üzere orgeneral aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarı
            ile çarpımı sonucu bulunan miktarda sağlık hizmetleri tazminatı
            ayrıca ödenir.
            
                  RÜTBELERTAZMİNAT ORANLARI(%)
                  Öğretim Üyesi Tabip-Diş Tabibi/Uzman TabipTabip/Tıpta uzmanlık
                  mevzuatına göre uzman olanlarUzman Diş TabibiDiş Tabibi
                  General/Amiral 585455390260
                  Kıdemli Albay 550425365230
                  Albay 545415360220
                  Yarbay 515380345215
                  Kıdemli Binbaşı 500370340210
                  Binbaşı 500370340210
                  Kıdemli Yüzbaşı 460320305175
                  Yüzbaşı 460320305175
                  Kıdemli Üsteğmen 420280285165
                  Üsteğmen 420280285165
                  Teğmen 380250280160
                  Asteğmen 370240270130


            
                            Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görevli sivil
            öğretim üyesi tabiplere ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi
            olarak görev yapan uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip ve diş
            tabiplerine aşağıda belirtilen oranları geçmemek üzere en yüksek
            devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarı ile çarpımı
            sonucu bulunan miktarda sağlık hizmetleri tazminatı ayrıca ödenir.
            
DERECETAZMİNAT ORANLARI (%)
Öğretim Üyesi Tabip/Uzman TabipTabip/Tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlarUzman Diş TabibiDiş Tabibi
1535400365235
2-3520390360230
4-5480340325195
6-7440300305185
8-9400270300180


            
                            Sağlık hizmetleri tazminatının oranları ile usul ve
            esasları, personelin rütbesi, unvanı, görevi, çalışma şartları ve
            süresi, görev yeri ve özellikleri, eğitim-öğretim ve araştırma
            faaliyetleri  ve  mesleki  uygulamaları ve  özellik  arz eden 
            riskli bölümlerde  çalışma  gibi hizmete katkı unsurları esas
            alınarak Maliye Bakanlığının görüşü, Genelkurmay Başkanlığının uygun
            görüşü üzerine Milli Savunma Bakanlığınca belirlenir.
                            Sağlık hizmetleri tazminatından yararlanan
            personele, bu maddenin (C) fıkrası ile 17/11/1983 tarihli ve 2957
            sayılı Kanunun 6 ncı maddesi, 10/6/1985 tarihli ve 3225 sayılı
            Kanunun 14 üncü maddesi ve 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun
            Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi hükümlerine göre ödeme
            yapılmaz.”
                            MADDE 13 – 926 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde
            eklenmiştir.
                            “EK MADDE 26 – Gülhane Askeri Tıp Akademisi
            Komutanlığına bağlı eğitim hastaneleri ile askeri tıp fakültesinde
            öğretim üyesi veya tabip ihtiyacı doğması halinde, Türk Silahlı
            Kuvvetleri Sağlık Komutanlığının talebi üzerine Sağlık Bakanlığı ve
            Yükseköğretim Kurulu tarafından öncelikli olarak görevlendirme
            yapılır.
                            Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı sağlık kurum ve
            kuruluşlarında ihtiyaç duyulması ve Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık
            Komutanlığının talep etmesi halinde, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık
            kurum ve kuruluşlarında veya üniversite hastanelerinde görevli
            öğretim üyeleri ile diğer sağlık personeli, haftanın belirli gün
            veya saatlerinde veya belirli vakalar ve işler için Sağlık Bakanlığı
            veya Yükseköğretim Kurulu tarafından görevlendirilir.”
                            MADDE 14 – 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal
            Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki ek madde
            eklenmiştir.
                            “EK MADDE 3 – 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık
            Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon)
            Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci maddesi
            (altıncı fıkra kapsamında ek ödeme alanlar ile diğer kurumlardan
            vekaleten atama veya görevlendirme suretiyle Sağlık Bakanlığında
            görevlendirilenler hariç) gereğince döner sermaye gelirlerinden ek
            ödeme alan ve aynı zamanda bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
            fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı bulunanlardan; tabip ve
            diş tabipleri ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar,
            sigorta priminin işveren payı dahil tamamını kendileri ödemek
            kaydıyla, 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesine göre kendilerine
            ödenen tutar üzerinden malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasıyla
            sınırlı olacak şekilde ilave olarak sigorta primine tabi tutulur.
            Ancak, bu şekilde ilave olarak sigorta primine tabi tutulacak
            kazancın tutarı, bu haktan yararlanacakların tamamı açısından 80
            inci maddenin üçüncü fıkrasına göre belirlenecek sigorta primine
            esas kazanç toplamı ile 82 nci maddenin birinci fıkrasında
            belirtilen sigorta primine esas kazanç üst sınırı arasındaki farkı
            geçemez.
                            Bu şekilde ilave prim ödemesinde bulunanlardan
            malullük, yaşlılık, vazife malullüğü veya emeklilik aylığı ya da
            sürekli tam iş göremezlik geliri bağlanmasına hak kazananlara; ilave
            olarak ödedikleri her yıla ait sigorta prim matrahının, kazancın ait
            olduğu yıldan itibaren söz konusu aylık veya geliri talep ettiği
            tarihe kadar geçen yıllar için her yıl gerçekleşen güncelleme
            katsayısı ile güncellenerek bulunan kazançlar toplamının, ilave prim
            ödedikleri gün sayısına bölünmesi sonucu bulunacak ortalama günlük
            kazancın otuz katının, ilave prim ödedikleri gün sayısının her 360
            günü için % 2’si oranında bulunacak tutarda ilave aylık ödenir. Bu
            hesaplamada, 360 günden eksik süreler orantılı olarak dikkate
            alınır. Sigortalının ölmesi halinde ise, bu fıkra çerçevesinde
            hesaplanacak ilave aylık geçici 18 inci madde hükümleri saklı kalmak
            kaydıyla, geçici 4 üncü madde kapsamında bulunan sigortalıların
            aylığa müstahak dul ve yetimleri için geçici 4 üncü madde
            hükümlerine, diğer sigortalıların hak sahipleri için ise 34 ve 54
            üncü madde hükümlerine göre ödenir. Bu şekilde ilave aylık alan kız
            çocuğunun 37 nci madde uyarınca evlenme ödeneğine hak kazanması
            durumda, aynı madde hükümleri çerçevesinde ilave evlenme ödeneği
            ödenir.
                            İlave aylıklar, 55 inci maddenin ikinci fıkrası
            uyarınca artırılır.
                            Bu şekilde ilave prim ödemesinde bulunanlardan 31
            inci madde ve geçici 4 üncü madde uyarınca toptan ödeme yapılan veya
            emeklilik kesenekleri geri verilenlere; ilave olarak ödedikleri
            sigorta primlerinin her yıla ait tutarı, primlerin ait olduğu yıldan
            itibaren yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için, her yıl
            gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek bulunacak tutarda
            ilave toptan ödeme yapılır. Sigortalının ölmesi halinde ise, bu
            fıkra çerçevesinde hesaplanacak ilave toptan ödeme, geçici 4 üncü
            madde kapsamında bulunan sigortalıların aylığa müstahak dul ve
            yetimlerine geçici 4 üncü madde hükümlerine, diğer sigortalıların
            hak sahiplerine ise 34 üncü madde hükümlerine göre ödenir.
                            İlave aylıkların başlangıcı, kesilmesi ve yeniden
            bağlanmasında geçici 4 üncü madde kapsamına girenler için geçici 4
            üncü madde hükümleri, diğerleri için ise 27, 30 ve 34 üncü madde
            hükümleri kıyasen uygulanır. Ancak, geçici 4 üncü madde kapsamında
            veya 30 uncu maddenin üçüncü fıkrası kapsamında aylıklarının
            kesilmesi sebebiyle ilave aylıkları da kesilmiş olanlardan birinci
            fıkra kapsamında yeniden ilave sigorta primi ödemiş ve yeniden aylık
            bağlanmasına hak kazanmış olanların yeni ilave aylığı, eski aylığın
            kesildiği tarihten yeniden ilave aylık bağlanacak tarihe kadar 55
            inci maddenin ikinci fıkrasına göre aylıklara yapılan artışlar
            uygulanarak bulunacak tutara, yeniden ilave sigorta primi ödediği
            süreler için ikinci fıkraya göre hesaplanacak ilave aylığın
            eklenmesi suretiyle tespit olunur.
                            Birinci fıkra gereğince ilave sigorta primi
            kesilmesine, 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesine göre ek ödeme
            verilecek ilk aybaşında başlanır. Bu şekilde ilave sigorta primi
            alınacakların sigorta primleri için ayrı bir bildirge düzenlenir.
            Ancak, bu bildirgelerin verilme ve primlerin ödeme zamanının
            tespitinde genel hükümlere uygun olarak işlem tesis edilir.
                            Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası için bu madde
            hükümlerine göre sigorta primi ödenen süreler, prim ödeme gün
            sayısı, sigortalılık süresi ve prime esas kazanç hesabına dahil
            edilemez. Ödenen prim tutarları ve bildirilen kazanç tutarları ise
            emekli ikramiyesi, iş sonu tazminatı ve kıdem tazminatı da dahil
            olmak üzere bu maddede belirtilmeyen herhangi bir hakkın elde
            edilmesinde veya hesabında dikkate alınmaz.
                            Bu madde kapsamında ödenen sigorta primleri daha
            sonra geri talep edilemez ve bu Kanunun ihya hükümleri ilave
            aylıklar hakkında uygulanmaz.”
                            MADDE 15 – 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık
            Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
            Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
                            “EK MADDE 8 – Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
            Müdürlüğünde çalışan memurlar ile sözleşmeli personelden taşra
            teşkilatında görev yapan tabipler için en yüksek Devlet memuru
            aylığının (ek gösterge dahil) % 400’ünü, merkez ve taşra
            teşkilatında görev yapan diğer personele % 200’ünü geçmemek üzere ek
            ödeme yapılabilir. Ek ödemenin oranı ile usul ve esasları; görev
            yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, çalışma süresi,
            personelin sınıfı, kadro unvanı, derecesi ve atanma biçimi gibi
            kriterler ile personele aylık ve özlük hakları dışında ilgili
            mevzuatına göre yapılan diğer ilave ödemeler dikkate alınmak
            suretiyle Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Sağlık
            Bakanlığınca belirlenir. Bu ödemelerden damga vergisi hariç herhangi
            bir vergi kesilmez.”
                            MADDE 16 – 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye
            aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
                            “EK MADDE 9 – Türkiye Kızılay Derneğine (KIZILAY)
            ait olup 1/5/2009 tarihi itibarıyla ruhsatlı olarak işletilmekte
            bulunan hastane ve tıp merkezlerinden, bu Kanunun yayımından
            itibaren altı ay içerisinde Sağlık Bakanlığı ile Kızılay arasında
            yapılacak protokolle Sağlık Bakanlığına devredilecek olanlarında,
            1/5/2009 tarihi itibarıyla iş sözleşmesine bağlı olarak çalışmakta
            olan ve 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
            48 inci maddesinde öngörülen genel ve ilgili kadro veya pozisyon
            için öngörülen özel şartları taşıyan personelden;
                            a) Tabipler ve diş tabipleri, istekleri halinde
            çalışmakta oldukları ildeki ihtiyaç bulunan sağlık kurum veya
            kuruluşlarının memur kadrolarına Sağlık Bakanlığınca atanırlar.
                            b) Tabipler ve diş tabipleri dışındaki diğer
            personel, istekleri halinde, yaptıkları iş, eğitim durumu ve
            bulundukları pozisyon dikkate alınarak Devlet Personel Başkanlığının
            görüşü üzerine Maliye Bakanlığının izni ile çalışmakta oldukları
            ildeki sağlık kurum veya kuruluşlarında Bakanlık veya döner sermaye
            teşkilatı adına vizelenecek pozisyonlarda istihdam edilmek üzere,
            657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükümleri uyarınca
            sözleşmeli personel statüsüne geçirilir. 
                            Bu şekilde istihdam edilecek toplam tabip sayısı
            180’i, sağlık personeli sayısı 490’ı ve diğer personel sayısı 705’i
            geçemez.
                            Kadro ve pozisyonlara atanma ve geçirilmede, iş
            sözleşmeleri askıda bulunanlar dahil tam zamanlı çalışanlar ile
            emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilmek suretiyle çalışanlar dahil
            herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık
            aylığı bağlanmamış olanlar dikkate alınır ve işlemler sağlık
            kuruluşunun devir tarihini müteakip personelin bir ay içerisinde
            yapacakları müracaatları dahil altı ay içerisinde tamamlanır.
                            Personele, memur ve sözleşmeli personel statüsüne
            geçirilmeleri nedeniyle, iş mevzuatına göre Bakanlık veya Kızılay
            tarafından herhangi bir tazminat ödenmez, kullanmamış oldukları
            yıllık ücretli izin süreleri için herhangi bir ödeme yapılmaz.
            Personelin Bakanlığa devir tarihi itibariyle Kızılay’da geçen ve
            kıdem tazminatına esas alınabilecek hizmet süreleri; memur
            kadrolarına atananlar için 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye
            Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli
            ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında, sözleşmeli
            personel statüsüne geçirilenler için 657 sayılı Kanunun 4 üncü
            maddesinin (B) fıkrasına göre hak kazanabilecekleri iş sonu
            tazminatına esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır.
                            Personelin emekli ikramiyesi veya iş sonu
            tazminatının hesabına dahil edilecek hizmet sürelerinden kaynaklanan
            ilave maliyetin finansmanına karşılık olmak üzere, devir tarihi
            itibariyle ilgililerin atandıkları kadro unvanı ile derecesi ve
            kademesi veya geçirildikleri sözleşmeli personel pozisyonlarının
            unvanı ve hizmet süreleri esas alınarak hesaplanacak emekli
            ikramiyesi veya iş sonu tazminatı toplam tutarı, beş yıl içerisinde
            beş eşit taksitte Kızılay tarafından Bakanlığın döner sermayesine
            ödenir veya devredilen sağlık kuruluşlarına ait taşınır bedelleri
            ile devredilen sağlık kuruluşlarının bulunduğu Kızılay’a ait
            taşınmazların kiralanması halinde kira alacağından mahsubu yapılır.
                            Sağlık Bakanlığına devredilen sağlık kuruluşlarına
            ait taşınırlardan Bakanlıkça devralınacaklar ile bunların bedeli,
            Maliye Bakanlığı temsilcisinin koordinatörlüğünde, Bakanlık ve
            Kızılay temsilcilerinden oluşacak üç kişilik komisyonlar tarafından
            tespit edilir ve tespit edilen tutar, Bakanlıkça belirlenecek sağlık
            kurum ve kuruluşlarının döner sermaye gelirlerinden karşılanır.
            Komisyonlar, bedel tespit ederken gerektiğinde meslek
            kuruluşlarından veya bilirkişilerden yararlanabilir.
                            Bu maddenin uygulanmasında 25/12/2009 tarihli ve
            5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 22 nci ve 23
            üncü maddeleri ile 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve
            Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin son
            fıkrasında yer alan kısıtlamalar dikkate alınmaz.”   
                            MADDE 17 – 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye
            aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
                            “GEÇİCİ MADDE 11 – Kamu kurum ve kuruluşlarında
            memur statüsünde çalışmakta iken 26/5/1995 ile 1/1/2010 tarihleri
            arasında görevinden çekilmiş olan ve çekilmiş sayılan tabip, diş
            tabibi, uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar,
            bu Kanunun yayımından itibaren altı ay içerisinde başvurmaları
            halinde, açıktan atama izni aranmaksızın, görevden ayrıldıkları
            ildeki Sağlık Bakanlığına ait kurum ve kuruluşlara, bu yerlerde
            ihtiyaç olmaması halinde ihtiyaç bulunan münhal yerlere açıktan
            atanabilirler. Görevlerinden ayrıldıkları yere mazeret sebebiyle
            atanmış olanlardan talep tarihinde mazereti ortadan kalkmış
            bulunanlar hakkında ilgili yönetmelik hükümlerine göre işlem
            yapılır.”
                            MADDE 18 – 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı
            Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
            Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına “yükseköğretim
            kurumlarının öğretim üyeliklerine” ibaresinden sonra gelmek üzere
            “ve Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadrolarına” ibaresi
            eklenmiştir.
                            MADDE 19 – a) 31/12/1980 tarihli ve 2368 sayılı
            Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun,
                            b) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim
            Kanununun ek 22 nci maddesi,
                            c) 14/4/1982 tarihli ve 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu
            Kanununun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrası,
                            d) 17/11/1983 tarihli ve 2955 sayılı Gülhane Askeri
            Tıp Akademisi Kanununun 32 nci maddesinin birinci fıkrasının son
            cümlesi,
                            e) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal
            Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 73 üncü maddesinin
            üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi,
                            yürürlükten kaldırılmıştır.
                            MADDE 20 – Bu Kanunun;
                            a) 3 üncü maddesi, 5 inci maddesiyle değiştirilen
            2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) bendinin (2) numaralı alt
            bendinin son paragrafı hariç olmak üzere 5 inci maddesi ile 19 uncu
            maddenin (b) ve (e) bentleri yayımı tarihinden bir yıl sonra,
                            b) l inci maddesiyle değiştirilen 209 sayılı Kanunun
            5 inci maddesinin yedinci fıkrası hariç olmak üzere 1 inci maddesi
            ile 2, 7, 8, 12, 13, 14 üncü maddeleri ve 19 uncu maddenin (a), (c)
            ve (d) bentleri yayımı tarihinden altı ay sonra,
                            c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
                            yürürlüğe girer.
                            MADDE 21 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu
            yürütür.
            29/1/2010
             

 2032