Evrak kayıt: 19.07.2010 /3557


      SAĞLIK BAKANLIĞI


PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE


Gönderilmek Üzere Gaziantep Çocuk Hastanesi Başhekimliğine


Halen Gaziantep Çocuk Hastanesinde çocuk alerji uzmanı olarak çalışmaktayım. Kamu görevimin dışında muayenehanem bulunmaktadır.


Bilindiği üzere, 5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a ilişkin iptal başvurusu Anayasa Mahkemesi tarafından 2010/29 Esas sayılı dosyada 16.07.2010 günü karara bağlanmış ve aynı gün kısa karar açıklanmıştır.


5947 sayılı Kanun’un 7. maddesiyle, 11.4.1928 günlü, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 12. maddesinin değiştirilen; İkinci fıkrasının birinci tümcesinde yer alan “ … bentlerden yalnızca birindeki …” ibaresi de  Anayasa’ya aykırı bulunarak iptal edilmiş ve bu ibarenin uygulanması sonradan giderilmesi güç zararlara yol açacağından yürürlüğü durdurulmuştur.


Sağlık Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından16.07.2010 günü  “Tam Gün Kanunu ile İlgili Basın Açıklamasında”;  “Anayasa Mahkemesinin kararına ve kanuna göre öğretim üyeleri dışında kamuda çalışan tüm doktorların muayenehane açması veya özel sağlık kuruluşlarında çalışması mümkün bulunmamaktadır. Bu uygulama 30 Temmuz 2010 tarihinden itibaren başlayacaktır” denilmiştir.


Bilindiği üzere Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen ibare ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hekimlerin yalnızca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaları zorunlu kılınmış, başka kuruluşlarda çalışmaları yasaklanmıştır. Anayasa Mahkemesi tarafından bu ibarenin iptal edilmesi ile birlikte bu yasak da ortadan kalkmıştır.


5947 sayılı Yasanın 19/a bendi ile 30 Temmuz 2010 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılacak olan 2368 sayılı Yasa’nın 3. maddesinde kamuda çalışan hekimlerin genel olarak kamu dışında çalışmaları, hekimlik mesleğini icra etmeleri yasaklanmıştır. Aynı Kanunun 4. maddesinde ise belli koşullar altında bu yasağın kaldırılacağı ve serbest çalışmaya izin verileceği düzenlenmiştir. Ayrıca 2368 sayılı yasa ile haftalık çalışma süresi de diğer çalışanlardan farklı olarak sağlık çalışanları için 45 saat olarak belirlenmiştir.  2368 sayılı Yasa’nın yürürlükten kaldırılması ile birlikte kamuda çalışan hekimlerin mesai sonrası mesleklerini serbest olarak icra etmelerini yasaklayan hüküm ile 45 saatlik haftalık çalışması süresi de ortadan kalkmış olmaktadır.


657 Sayılı Devlet memurları Kanununda memurların kamu görevi dışında bütün gelir getirici faaliyetleri yasaklanmış değildir. Yalnızca 657 sayılı Yasanın 28. maddesinde belirtilen işleri yaparak gelir elde etmek yasaktır.  Bunlar ise tacir veya esnaf veya ticari mümessil  sayılmalarını gerektiren faaliyetlerdir. 1219 sayılı Yasanın 12. maddesinde 657 sayılı Yasa’nın 28. maddesine paralel olarak hekimlerin hekimlik yaparken ticaretle uğraşamayacakları, hekimliğin tacirlikle bağdaşmayacağı belirtilerek yasaklanmıştır. Altı çizilerek belirtmek gerekirse; 1219 sayılı tıp sanatlarının uygulanmasına dair yasa, 1965 yılında çıkarılan Devlet Memurları Kanunundan çok önce hekimlik mesleğinin ticari faaliyet olmadığını tanımlamıştır.  Yine 1928 yılından bu yana hekimler açıkça Yasa ile yasaklanan durumlar dışında kamu görevlerinin dışında mesleklerini kısmi zamanlı olarak icra ede gelmişlerdir.


1219 sayılı Yasanın 12. maddesindeki yasaklayıcı ibarenin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi ile birlikte bu yöndeki özel yasak da kalkmıştır. Bu nedenle kamuda çalışan bir hekim olarak, tıpkı üniversite öğretim üyeleri gibi mesaimin bitiminde halen yapmakta olduğum kısmı zamanlı işimde/ muayenehanemde sağlık hizmeti vermeye devam etme hakkım bulunmaktadır.


Her türlü hukuksal hakkım saklı olmak üzere; yaptığım açıklamalar dikkate alınarak çalışmaya devam edip edemeyeceğim konusunda, Sağlık Bakanlığı uygulamasının yapacağım işlemlere esas olmak üzere  ivedilikle tarafıma bildirilmesi talebimi bilgilerinize sunarım. Saygılarımla.


 


Adres:                                                                                                      Doç. Dr.   Ahmet AKÇAY


Budak Mah. A. Fuat cebesoy Bulv, No:88 E Yalçın Apt,                                 20.7.2010


Kat:2 Daire:4 Şehitkamil/Gaziantep


 

 2059