Dava sonucu: yürütmeyü durdurma karar çıkmıştır. Kararı görmek için tıklayınız.


 Dosya no: 2010/6862


Genel evrak n o: 125300


itiraz: 211-37


itiraz dilekçe: 94836


 


DANIŞTAY  8.DAİRESİ BAŞKANLIĞINA


Sunulmak üzere


GAZİANTEP (   ) İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA


 


 


Yürütmeyi Durdurma İstemlidir


 


 


DAVACI                         : Doç. Dr. Ahmet AKÇAY


                                        (TC: 17206866668


                                          Adres: Budak Mah. A Fuat Cebesoy Bulv. E Yalçın Apt. No: 88 Kat: 2 Daire: 4, Şehitkamil, Gaziantep )


DAVALI                          : Sağlık Bakanlığı  – Ankara


                                          


D. KONUSU                  : Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun 21-22-23/06/2010 tarih ve Toplantı no: 21 ve kara no: 82 ile alınan karara göre Tıpta Uzmanlık Eğitiminin usul ve esaslarını düzenleyen Tıpta ve Diş Hekimliği’nde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin, kurulun görevleri başlıklı 7/ç maddesi hükümlerine göre; Tıpta Uzmanlık Kurulunca Tıpta Uzmanlık dallarından Çocuk İmmunolojisi ve Alerji Hastalıkları rotasyonları ve bu rotasyonların sürelerine yönelik düzenlemenin ve bu düzenlemenin dayanağı olan 18.07.2009 tarih ve 27292 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin Geçici 11.maddesinin (b) ve (f) bentleri ile Ek-3 sayılı çizelgesinin 12. satırında yer alan düzenlemenin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemidir.


T. TARİHİ                       : .19.08.2010


 


AÇIKLAMALAR             :


18.07.2009 tarih ve 27292 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin Tıpta Uzmanlık Yan Dalları, Bağlı Ana Dalları ve Eğitim Sürelerine Dair EK-3 çizelgesinin 12. satırdaki düzenlemeyle Çocuk İmmunolojisi ve Allerjisi Hastalıkları dalının eğitim süresinin 3 yıl olduğu,  geçici 11. maddesinin (b) bendinde, Çocuk Allerjisi ve Çocuk İmmunolojisi yan dallarında ayrı ayrı uzmanlık eğitimi yapmakta olanların eğitimlerini Çocuk İmmunolojisi ve Alerjik hastalıklar adı altında devam ettirecekleri; (f) bendinde ise, Çocuk Allerjisi ve Çocuk İmmunolojisi yan dallarında uzmanlık belgesi almış olan kişilerin, bu iki alanda yaptıkları çalışmalara ilişkin belgeleri ekleyerek yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde başvurmaları halinde uzmanlık belgelerinin “Çocuk İmmunolojisi ve Alerjik hastalıklar” olarak değiştirileceği kuralı getirilmiştir (Ek 1). Bu yönetmeliğin usul ve esaslarına göre kurulun görevleri başlıklı 7/ç maddesi hükümlerine göre; Tıpta Uzmanlık Kurulunca Tıpta Uzmanlık dallarından Çocuk İmmunolojisi ve Alerji Hastalıkları rotasyonları ve bu rotasyonların sürelerine yönelik düzenleme (Ek 2) Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun 21-22-23/06/2010 tarih ve Toplantı no: 21 ve kara no: 82 ile alınan karara göre yapılmıştır. Bu düzenlemede Çocuk İmmunolojisi ve Alerji Hastalıkları uzmanlık dalı için 2. yılda 1 ay çocuk göğüs Hastalıkları ve 1 ay deri ve zührevi hastalıkları rotasyonları belirlenmiştir. Sonuç olarak uzun yıllardır çocuk İmmunolojisi ve Çocuk alerjisi uzmanlığını 3’er yıllık sürelerde (Toplam 6 yıl) alırken bu düzenlemeyle toplam 3 yıllık süre ve içinde 1 er aylık 2 rotasyon sonucunda hem çocuk alerjisi hem de çocuk immunolojisi konusunda uzmanlık alması sağlanmıştır.  


Uzun yıllardan bu güne dek devam eden uygulamada köklü bir değişiklik yapılmış, iki ayrı yan dal olarak düzenlenen Çocuk Allerjisi ve Çocuk İmmunolojisi Bilim dalları birleştirilmiş “Çocuk Allerjisi ve İmmunolojisi” adı ile yeni bir yan dal oluşturularak, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Dalına bağlanmış ve ilgili yan dal için gerekli görülen rotasyonlar belirlenmiştir.   


Birçok fakültede çocuk Alerjisi ve İmmünolojisi uzun yıllardır ayrı bilim dalları olarak faaliyet göstermektedir. Yeni yan dal uzmanlık öğrencisi daha önceden çocuk immunolojisi olarak faaliyet gösteren bir bilim dalında uzmanlık öğrencisi olarak göreve başladığı taktirde çocuk allerjisi konusunda bilgisi yetersiz kalacaktır. Düzenlenen rotasyonlarda alerji ve immunoloji rotasyonları hakkında hiçbir düzenleme yoktur. Ayrı bilim dalları olan çocuk Alerjisi ve immunolojisi birleştirilmesine rağmen 3 yıl olan çocuk immunolojisi eğitim süresi ve 3 yıl olan çocuk alerjisi eğitim süresinin birleşme sonrası nasıl 3 yıl içine sığdırıldığı ve 1 ay çocuk göğüs hastalıkları 1 ay deri ve zührevi hastalıkları rotasyonlarıyla bunun nasıl başarıldığı tartışmalıdır.  


Ayrıca bu iki bilim dalının birleşmesiyle yan dal uzmanlık yan dalı verecek öğretim üyesi zorluğu gündeme gelmektedir. Çocuk Alerjisi uzmanı olan bir hekim yönetmeliğin Geçici 11. maddesinin (f) bendine göre  çocuk immunolojisi uzmanlığı alamaya hak kazanamadığı taktirde çocuk immunolojisi ve alerji hastalıkları dal uzmanlığı veremeyecektir. Bu durumun tam tersi de söz konusudur. Bu konudaki zorluklar için düzenleme yapılmamıştır. Ayrıca Yönetmeliğin Geçici 11. maddesinin (b) bendine göre çocuk alerjisi uzmanı daha önceden 3 yıl sürede alınan dal uzmanlığını bir anda çocuk alerjisi uzmanlığının yanında almaya hak kazanması sağlanmıştır.


Çocuk Allerjisi ve Çocuk İmmunolojisi disiplinlerinin çalışma alanlarının oldukça geniştir ve bu alanda hasta sayısının ülkemizin genç nüfusa sahip olması itibariyle çok fazladır. Çocuk Allerjisi disiplini ile Çocuk İmmunolojisi disiplininin ortak çalışma alanları çok azdır. Birbirinden farklı olan bu iki disiplinin düzenlenmiş olan rotosyanlarla tek bir yan dal olarak düzenlenmesiyle sunulan sağlık hizmetinin kalitesi düşecektir. Uzun yıllardır ayrı ayrı 3 yıl süre olan iki ayrı disiplin için toplam 3 yıl eğitim süresi ve 2 aylık rotasyon sürelerinin öngörülmesinin bilimsel bir temeli yoktur. Uzun yıllardan beri iki ayrı yan dal olarak ayrı ayrı 3 yıl olarak düzenlenen Çocuk Allerjisi ile Çocuk İmmunolojisi disiplinlerinin bir anda “Çocuk İmmunolojisi ve Alerjik hastalıklar” adı altında toplam 3 yıllık eğitim süresi olan tek bir yan dal olarak belirlenmesine ilişkin  düzenlemeyi hukuki bir zemine oturtacak, idarenin takdir hakkını ve düzenleme yetkisini kamu yararı ve hizmet gerekleri uyarınca kullandığını ortaya koyacak bilimsel gerekçenin de bulunmadığı Danıştay 8. Dairesinin (Esas  No   : 2010/106) (EK 3) Çocuk Hematolojisi ile Çocuk Onkolojisi yan dallarının “Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi” adı altında tek bir yan dal olarak belirlenmesinin yürütülmesinin durdurulma kararının gerekçelerinde mevcuttur. .


Bu dalların birleşmelerinin bilimsel dayanağı yoktur. Bu birleşik yan dal düzenlemesi ile Çocuk Allerjisi ve Çocuk İmmunolojisi yan dal alanında nitelikli uzman yetişmesinin mümkün değildir. Ayrıca bu iki alana hakim olan uzman sayısı çok az olduğundan bu yan dalda eğitim sorumlusu problemi ortaya çıkacaktır. Çocuk alerjisi uzmanlığı konusunda yayınları yetersiz olan çocuk immunolojisi uzmanı yan dal vermesi de mümkün olmayacaktır. Bunun yanı sıra Çocuk Alerjisi uzmanlık öğrencisi bir anda aynı zamanda çocuk immunolojisi uzmanlığına hak kazanması (Bu dalda bir deneyimi olmadan) ve çocuk immunolojisi uzmanının da bir anda aynı zamanda çocuk allerjisi uzmanlığına hak kazanması insan hayatını tehlikeye sokacak çok ciddi sonuçlara neden olacaktır. Yönetmelikle çocuk imunolojisi ve alerji hastalıkları uzmanlığına hak kazanan hekimin uzman olduğu kurumdaki juri üyesi olan öğretim üyelerinin ise çocuk immunolojisi ve alerji hastalıkları konusunda uzmanlıkları yoktur. Bu da ciddi bir tezattır. Bu düzenlemeler nedeniyle alanında uzman olmayan hekimlerden oluşan jüriler ihdas edilmiştir. Bir anda toplam 6 yıllık sürede kazanılan çocuk allerjsi ve çocuk immunolojisi uzmanlığının 3 yıla düşmesi, çocuk alerjisi uzmanlık öğrencisinın bir anda çocuk immunolojisi uzmanlığını da alması, çocuk immunolojisi uzmanının bir anda çocuk allerjsi uzmanlığını da almaya hak kazanması rotasyonların değerlendirlmesinden sonra mantığını anlamak mümkün değildir. Bu uygulamalar Anayasal eşitlik ilkesine aykırıdır. Bu uygulamalar sağlık hizmetinin sunumunda sorunlar yaratacaktır. Bu nedenle düzenlemeler kamu yararına ve hukuka aykırıdır. .


İdarelerin; düzenleme yetkisine sahip olduğu alanlarda, uygulamaları çağın gerekleri ve toplumun ihtiyaçlarına uygun olarak değiştirmesi, kamu hizmetine egemen olan ilkelerden olan uyarlama (değişkenlik) ilkesi uyarınca hem bir görev hem de bir yetki ise de; bu yetkinin hukuka uygun olarak kullanılması ve düzenlemede yapılan değişikliğe temel olan, bir başka ifadeyle kamu yararını gerçekleştirecek bu düzenlemeyi gerektiren olguların somut olarak ortaya konulması şarttır. 


 Çocuk Allerjisi ve Çocuk İmmunolojisi yan dallarının her ikisinde birden eğitim almış ve çalışmalar yapmış uzmanların çok az olduğu hususunun idarece dikkate alınmadığını, bu nedenle yeni oluşturulan yan dalda uzmanlık eğitimi verebilecek eğitici bulunmasının mümkün olamayacağını, önceki dönemde eğitim süreci tamamen farklı olan bu iki yan dalda uzmanlık belgesi almak isteyen kişilerin ayrı ayrı 3’er yıl yan dal ihtisası yapması gerekirken, dava konusu düzenleme ile bu sürenin toplam 3 yıla indirildiğini, bu kadar kısa sürenin bu eğitimin verilmesi için yeterli olamayacağı en son düzenlene rotasyon süreleri ile görülmekte olup, bu konularda idarelerin bir hazırlık çalışması yapmadığı örnek davada (Ek 3) somut bir belge Sağlık Bakanlığı tarafından sunulamamıştır.


Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitiminde ve bu eğitimin verilmesinden sonra devam eden uzmanlık çalışma hayatında, bilgi birikimi ve deneyim çok büyük önem taşıdığından, bu husus ilgili idarelerce değerlendirilmeksizin, iki ayrı uzmanlık dalının birleştirilmesi halinde, kişilerin, uzmanı olmadığı bir konuda “uzman” sıfatını almasına ya da uzmanı olarak çalıştığı konuların tamamen değiştirilmesine yol açar ki, bu durumun kabülü mümkün değildir. Kişilere uzmanı olmadığı bir konuda uzman belgesi verilmesinin hem hasta, hem de tıp eğitimi açısından yeni sorunlara neden olacağı da açıktır.


Diğer taraftan, bilimsel bir gerekçe ortaya konulmaksızın Çocuk Allerjisi ve Çocuk İmmunolojisi yan dallarının birleştirilmesi suretiyle yeni bir yan dal oluşturulması hukuka aykırıdır. Çocuk Allerjisi ile Çocuk İmmunolojisi konularında ortak çalışması bulunmayan uzmanların durumuna yönelik herhangi bir kural getirilmemiştir. Uzun yıllardır ayrı bilim dalları olarak uzmanlık eğitimi verilen bu iki dalın birleştirilmesine dair kapsamlı değişikliğin geçiş döneminde yaratacağı sorunların giderilmesine yönelik hükme yer verilmemiştir. Düzenlenen rotasyonlar ve süreleri çok yetersizdir.


              Önceki dönemde eğitim süreci tamamen farklı olan bu iki yan dalda uzmanlık belgesi almak isteyen kişilerin ayrı ayrı 3’er yıl yan dal ihtisası yapması gerekirken, yönetmelikle bu sürenin toplam 3 yıla indirilmesi ve bu kadar kısa sürede bu eğitimin verilmesi için yeterli olamayacağı düzenlenen rotasyonlarla görülmektedir.  


BU SEBEPLERLE ANILAN DÜSENLEME VE YÖNETMELİĞİN İPTALİNİ İSTEMEK GEREKMİŞTİR. YİNE BELİRTİLEN DÜZENLEMELERİN HUKUKA AÇIK AYKIRI BULUNDUĞU VE UYGULANMASI HALİNDE BÜYÜK ADALETSİZLİK VE GİDERİLMESİ İMKANSIZ ZARARLARA NEDEN OLACAĞI AÇIKLIKLA GÖRÜLDÜĞÜNDEN YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEMEK DE GEREKMİŞTİR.


 


HUKUKİ NEDENLER     : Anayasa, İYUK ve diğer ilgili mevzuat.


 


DELİLLER                      : Ekte sunulan belgeler ve her türlü hukuksal delil.


 


İSTEM SONUCU                    : Yukarıda açıklanan ve resen dikkate alınacak nedenlerle Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun 21-22-23/06/2010 tarih ve Toplantı no: 21 ve kara no: 82 ile alınan karara göre Tıpta Uzmanlık Eğitiminin usul ve esaslarını düzenleyen Tıpta ve Diş Hekimliği’nde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin, kurulun görevleri başlıklı 7/ç maddesi hükümlerine göre; Tıpta Uzmanlık Kurulunca Tıpta Uzmanlık dallarından Çocuk İmmunolojisi ve Alerji Hastalıkları rotasyonları ve bu rotasyonların sürelerine yönelik düzenlemenin ve bu düzenlemenin dayanağı olan 18.07.2009 tarih ve 27292 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin Geçici 11.maddesinin (b) ve (f) bentleri ile Ek-3 sayılı çizelgesinin 12. satırında yer alan düzenlemenin yürütmesinin durdurulması ve iptalini, yargılama giderleri davalı idareye yükletilmesine karar verilmesini diler ve isterim. Saygılarımla 19.08.2010


                                                                                                  Doç. Dr. Ahmet AKÇAY


                                                                                                 


 


Ek Dizini


 


Ek 1: Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği


Ek 2: Tıpta Uzmanlık Kurulunca Tıpta Uzmanlık dallarının rotasyonları ve bu rotasyonların sürelerine yönelik düzenleme


Ek 3: Danıştay 8. Dairenin Esas  No   : 2010/106 nolu kararı

 2395