Dosyaya Ait Bilgiler

 

Dairesi İKİNCİ DAİRE
Davacılar AHMET AKÇAY
Davalılar SAĞLIK BAKANLIĞI (SB)
Genel Evrak Yıl – No 2011-30576
Esas Yıl – No 2011-1656
Davanın Türü İPTAL DAVASI(TEMYİZ)
Davanın Konusu PARASAL HAKLAR
   
Geldiği Yer GAZİANTEP 1. İDARE MAHKEMESİ
Geldiği Yer Esas Yıl – No 2009-604
Geldiği Yer Karar Yıl – No 2010-1226
Geldiği Yer Temyiz Yıl – No 2011-98
Bölgeden Gönderme Tarihi  
Daireye Geliş Tarihi 04/03/2011
   
İstem YOK
İstem Sonucu
YD ile ilgili İstem VAR
YD ile ilgili İstem Sonucu RET
   
YD İtiraz ile ilgili İstem YOK
   
Dosyanın Son Aşaması Tekemmülde
   
Karar Sonucu  
Karar Tarihi  
Karar Yıl – No  

dosya 3.2.2011, esas no: 2009/604

DANIŞTAY  (   ).DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Sunulmak üzere

GAZİANTEP (   ) İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

 

 

Yürütmeyi Durdurma İstemlidir

 

 

DAVACI                         : Doç. Dr. Ahmet AKÇAY

                                        (TC: 17206866668

                                          Adres: Budak Mah. A Fuat Cebesoy Bulv. E Yalçın Apt. No: 88 Kat: 2 Daire: 4, Şehitkamil, Gaziantep )

DAVALI                          : Sağlık Bakanlığı  – Ankara

                                         

D. KONUSU    : Gaziantep 1.İdare Mahkemesinin 2009/604 Esas.,2010/1226 Karar numaralı kararının bozulması dileği ile YÜRÜTMENİN DURDURULMASI istemli olarak temyiz dilekçesinin sunulmasıdır.

 

T. TARİHİ                       : .03.02.2011

 

AÇIKLAMALAR             :

Gaziantep 1.İdare Mahkemesinin 2009/604 E.,2010/1226 K. Sayılı

 kararını 03.02.2011 tarihinde tebellüğ ettim,yasa ve usul hükümlerine aykırı olan bu kararın

aşağıdaki nedenlerle bozulması için gerekçeli temyiz dilekçemi yasal süresi içerisinde

sunuyorum.

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalından doçent kadrosunda öğretim üyesi kadrosunda iken çocuk alerji yan dalı yapmamdan dolayı yan dal bitirme sınavına 19.12.2008 tarihinde girdim ve sınava girmekle Devlet hizmet yükümlüsü (DHY) durumuna düştüm.

Sağlık Bakanlığı tarafından Devlet Hizmet Yükümlülüğü nedeniyle Gaziantep Çocuk Hastanesine uzman olarak 5-5/3 kadro ve derecesi ile atandım. Daha sonra 11.3.2009 tarihB104ISM04270014/sicil Sb/184 nolu dilekçe ile (Ek-1) atamayla ilgili yanlışlığın  düzeltilmesini talep ettim. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda Doçent kadrosunda çalışırken kadro derecesi 1. derecenin 2. kademesinde ek göstergemin 4800 olduğunu Personel Nakil Bildirim belgesini ekleyerek (Ek-2) ve daha önce çalıştığı kurumdaki en son aldığı maaş bordrosunu (Ek-3) ilave ederek gerekli düzeltmelerin yapılmasını Sağlık Bakanlığından talep ettim. Bu dilekçeye cevaben Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce 7.4.2009 tarih ve 68104 sayılı yazı ile Gaziantep Çocuk Hastanesi Gelen Evrak Bölümüne 21.4.2009 tarihinde 969 nolu evrak ile terfi durumum bildirilmiştir.  (Ek-4).

Bu terfiden sonra 15.5.2009 tarihindeki maaş bordrosunu aldığımda maaşının 1.486.84 olduğu (Ek-5) ve ek göstergenin 3600 olduğunu gördüm.  Pamukkale Üniversitesinde tayin çıkmadan önce  2.198.43 alırken maaşımdaki düşüşle aylık  711.59 tl zarara uğradım. (Ek-3).  657 Devlet Memurla Kanunu Madde 161’e göre “Kazanılmış hak aylık derecelerinden daha aşağı bir dereceye atanan memur, kazanılmış hak aylık dereceleri saklı kalmak kaydıyla, atandığı derecede eski derecesinde almakta olduğu kademe göstergesine tekabül eden aylığı alacağı” bildirilmektedir. Bu nedenle yapılan işlem hukuka aykırı olup bu atamadan dolayı zarara uğradım. Doçentlik kadrosundan Uzman kadroya atama yapılarak tenzili rütbe yapılmış olup, zarara uğradım. Maaş üzerinden döner sermaye almamdan ve maaş düşüşünden dolayı eksik döner sermaye payı almamdan dolayı zarara uğradım.

                          Başbakanlığın Devlet Hizmeti Yükümlülüğü konusundaki 2005/22 sayılı genelgede “3359 sayılı Kanun hükümlerine göre Devlet hizmeti yükümlülüğü, Adalet Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu, üniversiteler, mahalli idareler ve tabip veya uzman tabip çalıştırabilen diğer kamu kurum ve kuruluşlarında da yerine getirilebilmektedir. Bu nedenle söz konusu kurum ve kuruluşlar, Devlet hizmeti yükümlüsü olarak istihdam etmek istedikleri tabip ve uzman tabiplere ilişkin ihtiyaç listelerini Sağlık Bakanlığına bildirecekler ve bu istekler anılan Bakanlık tarafından değerlendirilecektir” demektedir (Ek-6). Bu genelge doğrultusunda Pamukkale üniversitesinin Çocuk alerji uzmanına ihtiyacı olmasına rağmen Gaziantep çocuk Hastanesi’ne atamam yapılmıştır. Pamukkale üniversitesi ihtiyaç bildirmesine rağmen ihtiyaca göre değerlendirme yapılmamıştır.

         Başbakanlık genelgesi ve Pamukkale üniversitesi rektörlüğünün ihtiyaç isteği göz ardı edilmiş ve doçentlik kadrosu bulunan ve çocuk alerji uzmanı bulunmayan birçok tıp fakültesine ataması yapılması gerekirken Gaziantep çocuk hastanesine atamam yapılarak mağdur duruma düşürüldüm.

Doçent doktor olmama rağmen idari işlemden dolayı elde etmiş olduğum özlük haklarımın korunması gerekmektedir. Maaşında meydana gelen düşüşle, maaşa göre hesaplanan döner sermaye payında eksik almaktayım.

Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle uğranılan zararın tazmini için dava açma zorunluluğu doğmuş ve Gaziantep 1. İdare Mahkemesine esas no: 2009/604 ile dava açılmıştır. Karar no: 2010/1226’da verilen kararda; “uzman hekim olarak atanmasına dair işlem iptal edilmeden ilgiliye maaş ve diğer ek ödemelerin doçentlik kadrosuna göre verilemeyeceği, söz konusu ödemelerin, ilgilinin görev yaptığı birim ve atandığı kadro dikkate alınmaksızın salt doçentlik ünvanına düzenlenmesinin mümkün olmadığı anlaşıldığından davacıya kadrosunun bulunduğu uzman hekimlik kadrosu esas alınarak maaş ve döner sermaye ek ödemeleri verilmesinde hukuka aykırılık bulunmamıştır.” Bu nedenle davamın reddine karar verilmiştir.

Ancak uzman olarak atanmama dair işlemin iptal edilmeden bunun mümkün olmayacağı söylenmesine rağmen konu ile ilgili açılan davalarda atamalar iptal edilmemiş, Sağlık Bakanlığının isteğine bağlı atamaları yapma halkı olduğu kararları alınmıştır. (Doçent Dr. Dolunay Gürses, Doçent Dr. Ahmet Yaramış, Dost Zeyrek tarafından açılan davalar bunlarda bazılarıdır).

Yandal Devlet Hizmet Yandal Devlet Hizmet yükümlülüğü kuralarına çok az katılan olmasından dolayı belirlenen münhal kadrolar kişilere özel belirlendiği çok aşikardır. Aynı şehirde hatta aynı üniversitede aynı yandal branşından yeterli sayıda uzman hekim olmasına rağmen münhal kadro olarak çalıştığı kurumda Devlet Hizmet Yükümlülüğü münhal kadrosu açılırken (Doçent. Dr. Hasan Kudat birçok kardiyoloğun olduğu kendi üniversitesinde 7. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurasıyla, Prof. Dr. Oya Ercan Çocuk Endokronoloji uzmanı olarak kendi üniversitesinde ve profösörlük kadrosuyla 16. Dönem kurasıyla, ve 29 dönem devlet hizmet yükümlülük kurasında Fatma Feyza Darendeliler’in kendi üniversitesi olan İstanbul Üniversitesine (Aynı birimde 4 kişi da öğretim görevlisi olmasına rağmen) kendi kadrosuyla atamanın yapılması sadece birkaç örnektir). Yandal devlet hizmet yükümlülük kurasına çok az kişi katılmasından dolayı kişilere özel münhal kadrolar çıkarılmakta ancak ihtiyaç çizelgesine göre belirlendiği söylenmektedir. Doç. Dr Aygen Yılmaz Gastronetroloji yan dal uzmanlığı Devlet hizmet Yükümlülüğünü Doçent kadrosunda yapabilmesi (Aynı uzmanlık dalında profösör de olmasına rağmen) ve bir çok örneklerin olması kişiye özel kadroların açıldığını gösteren sadece örneklerden birisidir.  Denizli ilinde Çocuk Alerji uzmanı olmaması ve Gaziantep ilinde 2 öğretim üyesi çocuk alerji uzmanı iken atamamın ihtiyaç olan Pamukkale Üniversitesi yerine Gaziantep Çocuk Hastanesine atamamın yapılması ve bu atamamdan dolayı da maddi kayba uğratılmam kabul edilemez bir gerçektir. Bir taraftan atamanın iptal edilmesi gerekirdi deniliyor ancak örnek davalarda atamalar iptal edilmiyor. Bir taraftan ihtiyaç olmamasına rağmen kendi çalıştığı kuruma kendi kadrosuyla devam edecek şekilde ataması yapılırken diğer taraftan ihtiyaç olmasına rağmen doçentlik kadrosundan uzmanlık kadrosuna atanması ve maaş kabına uğratılması kabul edilebilir gerçekler değildir.

2547 Yükseköğretim Kanunu Madde 62’de “Üniversite öğretim elemanları ve üst kuruluşlar ile üniversitelerdeki memur ve diğer görevlilerin özlük hakları için bu kanun, bu kanunda belirtilmeyen hususlar için Üniversite Personel Kanunu, Üniversite Personel Kanununda bulunmayan hususlar için ise genel hükümler uygulanır.” denilmektedir.

 

Bu nedenlerle usul ve yasa hükümlerine açıkça aykırı olarak verilmiş bulunan Gaziantep 1. idare Mahkemesinin ilgili kararının bozulması için Yüce Danıştay’a başvurmak zorunda kaldım.

 

Ek1-6 belgeler eski dosyamda mevcuttur.

 

İSTEM SONUCU: Yukarıda açıkladığımız nedenler  ve dosyanın re’sen  incelenmesi

 sonucunda ortaya çıkacak nedenler dikkate alınarak Gaziantep 1.İdare Mahkemesi’nin

davanın reddine ilişkin kararının bozulmasına,yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine,

karar verilmesini saygılarımla  arz ederim. 03.02.2011

 

                                                                                                                          Davacı

                                                                                                                     Ahmet AKÇAY

 

 

 

 3517