GAZİANTEP ÇOCUK HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİNE


 


Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Ocak 2010  CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27478 VE ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA  VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (Kanun No. 5947 ,  Kabul Tarihi: 21/1/2010)  MADDE 1’E GÖRE – “4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık  Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci  maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “serbest çalışıp çalışmaması”  ibaresi “tetkik, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri” şeklinde,  dördüncü ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden personele bir ayda yapılacak ek ödemenin tutarı, ilgili personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) toplamının; klinik şefleri ve şef  yardımcıları ile uzman tabip kadrosuna atanan profesör ve doçentlerde yüzde 800’ünü, uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatında  belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerinde yüzde 700’ünü, pratisyen tabip ve diş  tabiplerinde yüzde 500’ünü, idari sağlık müdür yardımcısı, hastane müdürü ve eczacılarda yüzde 250’sini, başhemşirelerde yüzde 200’ünü, diğer personelde ise yüzde 150’sini geçemez.” Denilmektedir. Ekte Doçentlik belgem mevcuttur. Ben de uzman kadrosuna atanan doçent olmamdan dolayı Ocak ayı performansının ve tüm hesaplamaların %800 tavan oranına göre yapılması gerekmektedir. Gerekenin yapılmasına ve tarafıma konu ile ilgili bilgi verilmesini saygılarımla arz ederim.


 


Doç. Dr. Ahmet AKÇAY


Çocuk Alerji Uzmanı


22.2.2011

 2559