Yürütmeyi Durdurma İstemlidir


 


DANIŞTAY   (  ) DAİRESİ BAŞKANLIĞINA


Sunulmak üzere


 


GAZİANTEP (   ) İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA


 


DAVACI                                  : Doç. Dr. Ahmet AKÇAY


                                                     (TC: 17206866668


                                                Adres: Budak Mah. A Fuat Cebesoy Bulv. E Yalçın Apt. No: 88 Kat: 2 Daire: 4, Şehitkamil, Gaziantep )


 


DAVALI                                  : Sağlık Bakanlığı  – Ankara


                                               Sosyal Güvenlik Kurumu


                                                     


D. KONUSU                             : 01.03.2011’de revizyon işlenmiş güncel 2010 Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) EK-8’deki Sağlık Kurumları puan listesindeki 2633 sıra numaralı 700050 koduyla deri prick testi için yapılan açıklama kısmındaki “dermatoloji, göğüs hastalıkları ve immünoloji terimlerinin iptali,


SUT’a bağlantılı olarak 1.12.2010 tarihinden sonra geçerli olan Sağlık kurumları girişimsel işlem puan listesinde de 700050 koduyla deri prick testi için 30 puan verilmesinin iptali,


4175 sıra numaralı ve 903710 koduyla Spesifik IgE (5’li miks) testi açıklama kısmından göğüs hastalıkları, immünoloji terimlerinin”iptali,


4176 sıra numaralı ve 903720 koduyla Spesifik IgE testi açıklaması kısmından “700.050 deri prick testinin sonucunun pozitif olduğunun belgelendirilmesi halinde”  cümlesinin ve göğüs hastalıkları, immünoloji terimlerinin” iptali istemidir.


T. TARİHİ                               : 27.4.2011


 


AÇIKLAMALAR                   :


 2633 sıra numaralı 700050 koduyla deri prick testi


SUT’de Ek-8’de (Ek-1) Sağlık Kurumları Puan Listesindeki 2633 sıra numaralı 700050 koduyla deri prick testi için işlem puanı 10.12 verilmiş olup açıklama olarak “ayrıntılı sonuç belgesi istenir. Maksimum 10 adet faturalandırılabilir. Sadece dermatoloji, göğüs hastalıkları, erişkin/ çocuk allerji veya immünoloji uzman hekimlerince istenilmesi halinde faturalandırılabilir” denilmektedir. 1.12.2010 tarihinden sonra geçerli olan Sağlık kurumları girişimsel işlem puan listesinde de 700.050 deri prick testine 30 puan verilmektedir (Ek-2).


Bu karardan sonra dermatoloji uzmanları ve göğüs hastalıkları uzmanları ve immünoloji uzmanları adeta alerji uzmanı gibi alerji testleri yapmakta, astım ve alerjik hastalıkları tedavi etmektedir. Özellikle 0-18 yaş grubundaki çocuklara hiç deneyimi olmayan, eğitimi olmayan göğüs hastalıkları uzmanlarının, dermatoloji uzmanlarının ve immünoloji uzmanlarının çocukların hayatlarını tehlikeye atarak test yapması ve yaptıkları işlemden dolayı alerji testi seansı için 60 tl ve muayene ücreti ve diğer yapılan tetkiklerden yüzde alınması son derece yanlıştır. 


Alerji testleri son derece önemlidir. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetlerinin Sağlık Eğitim Müdürlüğünden 6.10 2010’da alınan fikirle yazılan yazıda (Ek-3) belirtildiği gibi; “Çocuk immünolojisi ve Alerji uzmanlığı (Daha önce alerji ve immünoloji birleştirilmiş ancak Danıştay kararıyla iptal edilmiştir; Dosya no: 2010/6862) eğitimi yandal uzmanlıktır ve pediatri eğitiminin üzerine 3 yıllık eğitim sonucu kazanılır. Bu eğitimin üzerine 3 yıllık eğitim sonucu kazanılır. Bu eğitimin içerisinde alerji deri testleri yapılması, teknikleri, değerlendirilmesi gibi konular bulunmaktadır. Deri testleri sonuçları sadece pozitiflik – negatiflik şeklinde yorumlanmamalıdır. Hastanın kliniği, uygun hasta seçimi, yüksek riskli hastalarda tüm önlemler alındıktan sonra testin uygulanması, çapraz reaksiyonları klinik ile değerlendirilmesi ve hastanın tanı ve tedavisine yön verilmesi için kullanılmalıdır. Ayrıca deri testleri sadece ev tozu akarları, polen, kedi tüyü gibi aeroallerjenleri içermez. Besinlerle yapılan deri testlerinin hastalığın kliniği ve gerekirse kanda bakılan besine özgü immünglubulin E değerleri ile değerlendirilip besin alerjisi bulunan çocukların diyetleri düzenlenir. Özellikle bebeklerin deri testleri ile besin alerjisine hatalı karar vermek ve uygunsuz besin kısıtlamaları, büyüme gelişmelerinde istenmeyen sonuçlara yol açabilir. İlaçlar ile deri testleri, örneğin deri testleri ile farklılık göstermektedir. Bu nedenlerle Çocuk immünolojisi ve Allerji Hastalıkları uzmanı bulunan bir bölgede pediatri uzmanının alerji testi yapması uygun değildir. Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları uzmanı bulunmayan yerlerde yasal sorumluluğu üstlenmesi kaydıyla bu konuda eğitim almış olan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlarının alerji testleri yapabilecekleri düşünülmektedir” denilmiştir.


18.7. 2009 tarihinde 27292 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin EK-3  bölümünde 12 satırda Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlığının yan dalı Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları (Danıştay kararıyla ayrılmıştır), 30. satırda İç Hastalıkları, Deri ve Zührevi Hastalıkları (Dermatoloji uzmanlarının yeni adı), Göğüs Hastalıkları) ana dalı altında İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları (3 yıl) yan dalları vardır (Ek-4).  Sonuç olarak çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarına alerji testleri için SGK’nın ücret ödemeyip 0-18 yaş çocuk hastaları için ve 18 yaş üstü hastalar için göğüs hastalıkları ve Deri ve Zührevi Hastalıkları uzmanlarından İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları yan dalı yapmayanlara ücret ödenmesi kabul edilmez bir gerçektir.


21-23 Haziran 2010 yılında yayımlanan toplantı no:21 ve karar no:82 olan Tıpta uzmanlık Kurulu karar tutanağına göre (Ek-5) Tıpta uzmanlık dallarının rotasyonları ve bu rotasyonların sürelerinin ekteki biçimde belirlenmesine karar verilmiştir. Bu karara göre; Deri ve zührevi hastalıkları uzmanlık alanı için 3 ay iç hastalıkları, 2 ay tıbbi patoloji, 1 ay enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji ve 2 ay plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi rotasyonları belirlenmiş olup çocuk ve yetişkin İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları rotasyonları yoktur. Yine Göğüs Hastalıkları uzmanlık alanı için Tıbbi onkoloji, nefroloji, endokronoloji ve metabolizma hastalıkları, iç hastalıkları, kardiyoloji, radyoloji, anesteziyoloji ve reanimasyon, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji ve göğüs cerrahisi rotasyonları 1-3 ay sürelerle belirlenmiş olup çocuk ve erişkin İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları rotasyonları yoktur. Aynı şekilde erişkin alerji (şimdiki yeni adıyla (İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları) yan dalında da çocuk alerji rotasyonu yoktur. Çocuk ve erişkin alerji hastalıklarıyla hiçbir rotasyonu olmamasına rağmen göğüs hastalıkları ve Deri ve Zührevi hastalıkları uzmanlık alanlarına ve ayrıca erişkin alerji hastalıklarına 0-18 yaş çocuklara SGK’nın ücret ödeyerek ilgili uzmanlık alanlarına bu alerji testlerini yapma haklarını tanımasıyla devletin kaynaklarını kötüye kullanması ve özellikle çocuk hastalar olmak üzere bireylerin yaşamını tehlikeye atmasına göz yumulamaz. Türk Ceza Kanu’na  (Kanun No: 5237) göre;


“MADDE 85. – (1) Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi, üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  (2) Fiil, birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise, kişi üç yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”


“MADDE 86. – (1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”


“MADDE 89. – (1) Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.” denilmektedir.


Sonuç olarak hiçbir eğitim almadan, özellikle 0-18 yaş olmak üzere tüm yaş gruplarında deneyimi olmayan göğüs hastalıkları ve deri ve zührevi hastalıkları uzman hekimlerin alerji testi yapılma tekniği, değerlendirmesini bilmeden ve eğitimini almadan SGK’nın ilgili uzmanlıklara ücret ödeyerek meşrulaştırması TCK madde 85,86 ve 89’a göre suçtur. Özellikle çocuklarda yanlış teknikle yapıldığında “epidermal metot” yerine “intradermal” olarak yapılmasıyla 1000 kat daha fazla alerjenin vücuda girmesine sebep olur ve testin yanlış yorumlanması yanında ölüme neden olabilen alerjik şok dediğimiz duruma sebebiyete neden olabilir. Yanlış olarak testin pozitif çıkmasıyla çocukların gereksiz yere besin kısıtlamasına gidilebilir. Deri ve zührevi hastalıkları uzmanı astım gibi daha çok akciğeri ilgilendiren ve deneyimi yeterli olmayan bir hastalık için test yapması TCK’ya göre suçtur.


Nasıl bir çocuk hastalıkları uzmanı ve çocuk alerji uzmanı için SGK 18 yaş üstü için provizyon vermiyorsa deri ve zührevi hastalıkları ve erişkin göğüs hastalıkları, erişkin allerji uzmanları için de 18 yaş altına SGK provizyon vermemelidir. Çocuk Hastalar konusunda deneyimi olmasa da ilgili uzmanlıklara SGK provisyon verdiği için maddi kazanç uğruna hastaların hayatlarının tehlikeye atılması ve devlet kaynaklarının kötüye kullanılması kanunlara aykırıdır.


Konuyla ilgili Sağlık bakanlığına defalarca resmi yollardan başvurmama rağmen Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden 2011 yılında hazırlanacak SUT çalışmalarında değerlendirilecek denilmiştir” (Ek-6). Ancak 7.1.2011 tarihli Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün alerji testleri hakkındaki cevap yazısında yapılan işlemlerin faturalandırılması ve hizmetin karşılığının tahsil edilebilmesi amacıyla sağlık uygulama tebliğine göre işlem yapılmasının zorunluluk arz etmesi, uygulamada birliğin arz etmesi, uygulamada birliğin sağlanabilmesi, kurum ve hasta mağduriyetine sebebiyet verilmemesi amacıyla tebliğin eki Sağlık Kurumları fiyat Tarifesi (Ek-8)’de 700.050 koduyla yer alan “deri prick testi” nin açıklama kısmında yer alan “Ayrıntılı sonuç belgesi istenir. Maksimum 10 adet faturalandırılabilir. Sadece dermatoloji, göğüs hastalıkları, erişkin/çocuk alerji veya immünoloji uzman hekimlerince istenilmesi halinde faturalandırılabilir” hükmü çerçevesinde işlem tesis edilmesi gereği hususunda gereğini rica ederim” denilmiştir (Ek-7). Aynı şekilde BİMER başvurusu sonucu Gaziantep SGK Sağlık İsleri Müdürlügü’nün verdiği yanıt (Ek-8) ise “24.12.2010 tarih 851992 sayılı ve 19.03.2011 tarih 341905 sayılı BİMER başvurularınız incelenmiş olup; başvurunuzda belirttiğiniz konular ile ilgili tarafınıza bilgilendirme yapmak üzere Müdürlüğümüze davet edilmiş ve konu hakkındaki görüşme neticesinde şikayetinizle ilgili somut bilgi ve belgelerin bulunmadığı, şikayetinizin de başvuruda belirttiğiniz üzere yapılan tahlillerin gerçekten gerekli olup olmadığı ile ilgili olmayıp göğüs hastalıkları ve pediatri uzmanlarının bu tahlil sonuçlarını yorumlayabilecek mesleki bilgi ve donanıma sahip olmadıkları yönündedir. Bu itibarla Müdürlüğümüzce başvurunuza yapılacak işlem bulunmamaktadır. Gereğini bilginize rica ederiz.” Cevabı verilmiştir.


Çocuk Alerji ve İmmünoloji bilim dalları Danıştay kararıyla (Dosya no: 2010/6862) ayrılmıştır. Bu nedenle artık çocuk alerjisiyle ilgisi olmayan ve daha çok bağışıklık yetmezlikleri, sık enfeksiyonlarla ilgilenen immünoloji yan dalının da alerjiyle hiçbir ilgisi kalmadığı için çocuk immünolojisinin de çıkarılması gerekmektedir.


Türkiye’nin bir çok ilinde olduğu gibi Gaziantep ilinde de Çocuk Hastanesinde astım ve allerjik hastalıklar konusunda 1 Doçent, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde  1 Doçent ve 1 Yardımcı doçent, Özel Hatem Hastanesi’nde 1 doçent ve Özel Konukoğlu hastanesinde de yetişkin hastalardaki astım ve alerjik hastalıklar için 1 Doçent aktif olarak çalışmasına rağmen Gaziantep ilinde Göğüs Hastalıkları ve Dermatoloji uzman hekimlerince çocuklara testlerden bazıları ektedir (Ek-9). Dermatoloji uzmanın astım teşhisi için test yaptığı ve yetişkinlere uygulanan yöntemler veya çocuklarda kabul görmeyen tekniklerle testlerin yapıldığı görülmektedir.  Özel hastaneler ve devlet hastanelerinde kuruma ve hekime puan ve maddi kazanç sağlanması için ilgili uzmanlar alerji uzmanı olarak tanıtılmakta ve diğer hekimlerce konsultasyon istenmektedir. İstenen konsültasyon kağıdı ektedir (Ek-10).


Çocuk Alerji uzmanı olan Göğüs Hastalıkları ve Dermatoloji uzman hekimlerince çocuklara testlerin yapıldığını gösteren testlerden bazıları ektedir (Ek-9). Dermatoloji uzmanın astım teşhisi için test yaptığı ve yetişkinlere uygulanan yöntemler veya çocuklarda kabul görmeyen tekniklerle testlerin yapıldığı görülmektedir. 


Allerji uzmanı olanların hakları da çiğnenmektedir. Allerji uzmanı olabilmek için iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, göğüs hastalıkları ve deri ve zuhrevi hastalıkları ihtisası sonrası 3 yıl Alerji yandal eğitimi yapması gerekmesine rağmen bu hak göğüs hastalıkları ve deri ve zuhrevi hastalıkları uzmanlarına yetki vericiler tarafından adaletsizce yan dal yapmadan sağlanmıştır. Yetki sahibi olanlar yetkilerini adaletsizce kullanamaz. İlgili uzmanlıklara adeletsiz haklar sağlanarak yine 3 yıl Alerji yandal eğitimi yapıp 2 yıl zorunlu hizmeti yapan uzmanların emekleri hiçe sayılmıştır. 


SUT’a bağlantılı olarak 1.12.2010 tarihinden sonra geçerli olan Sağlık kurumları girişimsel işlem puan listesinde de 700050 koduyla deri prick testi icin 30 puan verilmektedir. Ancak açıklama kısmında hiçbir açıklama yoktur. Açıklama kısmında çocuk alerji (0-18 yas) ve erişsin alerji (18 yas ustu) olması gerekirdi. Aksi takdirde açıklama olmamasından dolayı her uzman puan almak için prick testi yapıp kendisini alerji uzmanı olarak tanıtacaktır. Birçok hastanede olduğu gibi poliklinik kapılarında alerji polikliniği yazıp alerji testleri yapılır yazıları yazılmaya devam edip yenileri eklenmeye başlayacaktır. Hastalar da alerji uzmanı olduklarını düşünerek muayene olacaktır. Bu da hastaların kandırılması ve hayatlarının gereksiz yere riske atılmasına ve yanlış sonuçlara sebebiyet verecektir. Bu sebeplerden dolayı açıklama kısmında gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar puan verilmesi iptal edilmelidir.


Bu nedenlerle 4175 sıra numaralı ve 903710 koduyla Spesifik IgE (5’li miks) testi açıklama kısmından göğüs hastalıkları, immünoloji terimlerinin çıkarılması, erişkin alerji uzmanı için “18 yaş üstü için” ve çocuk alerji uzmanı için “0-18 yaş için” eklenmesi yasal bir zorunluluktur,


Yine bu nedenlerle 4176 sıra numaralı ve 903720 koduyla Spesifik IgE testi açıklaması kısmından “700.050 deri prick testinin sonucunun pozitif olduğunun belgelendirilmesi halinde”  cümlesinin çıkarılması, göğüs hastalıkları, immünoloji terimlerinin çıkarılması erişkin alerji uzmanı için “18 yaş üstü için” ve çocuk alerji uzmanı için “0-18 yaş için” eklenmesi yasal bir zorunluluktur.


İlgili testler alerji için deneyimi ve eğitim alan alerji uzmanlarınca istenmesi yukarıdaki sebeplerle gerekmektedir. Aksi taktirde ilgili uzmanlıklar kanda ilgili testleri yaparak hastalara alerji testi yerine bu testleri isteyecektir. İlgili testler pahalı testler olup prick testlerine göre daha az duyarlı testlerdir. İlgili testler ancak prick testi yapılması imkanı olmayan veya doğrulama yöntemi olarak gıda alerjileri için kullanılmaktadır ki “700.050 deri prick testinin sonucunun pozitif olduğunun belgelendirilmesi halinde”  cümlesi kaldırılmalıdır. Deri prick testi pozitif olan hastalara zaten ilgili testin istenmesine gerek olmayıp ancak prick testi yapılamayan hastalara uygulanmaktadır.  


Yaptığım tüm başvurulara rağmen son çıkan 1.3.2011’de revizyon işlenmiş güncel 2010 Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) EK-8’de gerekli değişiklikler yapılmamıştır.


 


HUKUKİ NEDENLER          : Anayasa, TCK ve diğer ilgili mevzuat.


DELİLLER                              : Ekte sunulan belgeler (Ek1-10) ve her türlü hukuksal delil.


İSTEM SONUCU               : Yukarıda açıklanan ve resen dikkate alınacak nedenlerle ;


1-İşlem açıkça hukuka aykırı olduğundan ve gecikmesi halinde tarifi imkansız maddi ve manevi zararlar getireceğinden öncelikle yürütmenin durdurulmasına,        


2-01.03.2011’de revizyon işlenmiş güncel 2010 Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) EK-8’de Sağlık Kurumları puan listesindeki 2633 sıra numaralı 700050 koduyla deri prick testi için yapılan açıklama kısmından dermatoloji, göğüs hastalıkları ve immünoloji terimlerinin iptaline,


3- SUT’a bağlantılı olarak 1.12.2010 tarihinden sonra geçerli olan Sağlık kurumları girişimsel işlem puan listesinde de 700050 koduyla deri prick testi icin 30 puan verilmesinin iptali,


4- 4175 sıra numaralı ve 903710 koduyla Spesifik IgE (5’li miks) testi açıklama kısmından göğüs hastalıkları, immünoloji terimlerinin iptaline,


            5-4176 sıra numaralı ve 903720 koduyla Spesifik IgE testi açıklaması kısmından “700.050 deri prick testinin sonucunun pozitif olduğunun belgelendirilmesi halinde cümlesinin ve göğüs hastalıkları, immünoloji terimlerinin” iptaline, yargılama giderlerinin davalı kuruma yüklenmesine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim. 25.04.2011         


                                                                                                Davacı


                                                                                           Doç. Dr. Ahmet AKÇAY


  


EKLER


Ek-1: SUT’de Ek-8’de Sağlık Kurumları Puan Listesindeki ilgili bölümler


Ek-2: Sağlık kurumları girişimsel işlem puan listesindeki ilgili bölüm


Ek-3: Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetlerinin Sağlık Eğitim Müdürlüğünden 6.10 2010’da alınan fikirle yazılan yazı


Ek-4: Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin EK-3  bölümü


Ek-5: Tıpta uzmanlık dallarının rotasyonları


Ek-6: Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazısı


Ek-7: Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2. yazısı


Ek-8: Gaziantep Sgk Saglık İslerı Mudurlugu’nün verdiği yanıt


Ek-9: Gaziantep ilinde Göğüs Hastalıkları ve Dermatoloji uzman hekimlerince çocuklara testlerden bazıları


danıştay 10. daire: easas 2011/6398


Ek-10: Diğer uzmanların istedikleri konsultasyon kağıdı örneği


 


 

 6580