Gaziantep 1. idare mahkemesi


Esas no. 2011-1280


GAZİANTEP (   ) İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA


 


DAVACI        : Doç. Dr. Ahmet AKÇAY


                         (TC: 1720686666,  Adres: Budak Mah. A Fuat Cebesoy Bulv. E Yalçın Apt. No: 88 Kat: 2 Daire: 4, Şehitkamil, Gaziantep )


 


DAVALI         : Sağlık Bakanlığı  – Ankara                                          


 


D. KONUSU : Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü, Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun şahsım ile yaptığı “Çocuk Göğüs Hastalıkları” uzmanlık alanında yetersiz sayılma işleminin iptali ile hak ettiğim “Çocuk Göğüs Hastalıkları” yan dal uzmanlık belgesinin tarafıma verilmesi istemidir


 


T. TARİHİ     : .22.7.2010


 


AÇIKLAMALAR


18.07.2009 tarih ve 27292 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıpta ve Diş Hakimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği geçici madde 10’da bazı yan dallarda uzmanlık belgesi verilmesi için bilgiler verilmiştir. GEÇİCİ MADDE 10’da “ (1) Algoloji, Askeri Psikiyatri, Cerrahi Onkoloji, Çocuk Acil, Çocuk Genetik Hastalıkları, Çocuk Göğüs Hastalıkları, Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi, Çocuk Radyolojisi, Çocuk Romatolojisi, Çocuk Ürolojisi, Çocuk Yoğun Bakımı, El Cerrahisi, Geriatri, Harp Cerrahisi, Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi, Klinik Nörofizyoloji, Periferik Damar Cerrahisi, Perinatoloji ve Yoğun Bakım yan dallarında, bağlı ana dalda uzman olduktan sonra ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce o yan dal alanında yurt içinde veya yurt dışında en az iki yılı eğitim kurumlarında olmak üzere beş yıl süreyle araştırma, uygulama ve inceleme yapmış bulunanlar, yaptıkları araştırma, uygulama ve incelemeler ile aldıkları eğitimlere ait belgelerini ve bu alanda yurt içi ve yurt dışında yayımlanmış bilimsel yayınlarını ibraz ederek, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde uzmanlık belgesi almak için Bakanlığa başvurabilir. (2) Başvurular Kurul tarafından birinci fıkrada belirtilen başvuru süresinin bitiminden itibaren altı ay içerisinde değerlendirilir. Çalışmaları yeterli görülenlerin uzmanlık belgeleri Bakanlıkça düzenlenerek uzmanlıkları tescil edilir.” denilmiştir.


Bu yönetmelik sonrasında Çocuk Göğüs Hastalıkları yan dalını almak için Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu’na dilekçe ve istenilen belgelerle başvurdum. Başvuruda istenen belgeler Ek- 1’de görülmektedir.


Başvurumu yapmama rağmen dosyamın kaybedilmesi nedeniyle 10.12.2010 tarihinde yeniden dosya göndermem istenmiştir. Dosya göndermemi isteyen Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun maili ektedir. (Ek-2). Elimde olan belgelerle yeniden dosya hazırladım. Ancak takip ettiği hasta kayıtlarının yedekleri olmadığını için gönderemedim. Dosyaya konuyla ilgili bilgiyi koydum (Ek-3). 


Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü, Tıpta Uzmanlık Kurulu internet sitesinde 16.3.2011 tarihinde mail adresime gelen dosya numarası ile baktığımda dosyamın yetersiz bulunduğunu öğrendim. Bunun üzerinde 20.4.2011 tarihinde dilekçeyle itiraz ettim. Dilekçeme elime 20.6.2011 tarihinde geçen yazıyla dosyamın yayımlanmış değerlendirme kriterlerine göre B (bilimsel eser), C (Eğitim öğretim faaliyeti) ve D (Deneyim) kriterlerine göre yetersiz bulunduğum gerekçeleriyle dosyamın yetersiz bulunduğu belirtilmiştir (Ek-4).


Değerlendirme kriterleri dosya teslim edilmeden önce belirtilmemiş olup itirazlar sonrasında Tıpta uzmanlık Kurulu sitesinden yayımlanmıştır (Ek-5). Bizden istenen belgelerle değerlendirme kriterleri tam örtüşmemektedir.  


Yukarıda da belirtilen yetersiz bulunduğum kriterleri ayrıntılı bir şekilde irdelediğimizde;


1. Bilimsel eser (B kriteri): Ek-4 yazı ile yetersiz bulunduğum gerekçesinin bilimsel bir dayanağının olmadığını düşünüyorum. Çünkü; değerlendirme kriteleri olarak “başvurulan alanda orijinal araştırma makalesi olarak ikisi birinci isim olmak üzere 5 (SCI, SCI-E, SSCI, AHCI) ya da başvurulan alanda orijinal araştırma makalesi aranmaksızın en az 3’ü (SSCI, SCI-E, SSCI, AHCI) toplam 10 (SCI, SCI_E, SSCI, AHCI, Türk tıp dizini) eser istenmektedir. Benim yayınlarım her iki kritere uymasına rağmen yetersiz bulunduğum ifade edilmiştir. Şöyle Ek-6’da görülen bilimsel eserlerime bakıldığında SCI-E kapsamında olan ve ikisi birinci asim olan 5 orijinal araştırma makalesi görülmektedir. Bu eserlerden 3,4 ve 5. araştırma makalesi astımla ilgili olup birinci sıradaki çalışma uyku apne sendromuyla ilgilidir. Aynı şekilde ikinci sıradaki çalışma da okul çocuklarındaki tonsil büyüklükleri yanısıra uyku apne semptomlarıyla ilişkisine araştırılmış olup uyku apne sendromu da çocuk göğüs hastalıkları konusu olduğu tartışmasızdır. Bu da değerlendirmenin özenle yapılmadığının ve araştırma makalelerinin içeriğinin incelenmediğinin ve yanlı bir değerlendirme yapıldığının açıkça kanıtı olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde ikinci değerlendirme kriterlerine göre bakıldığında da 5 SCI-E kapsamında orijinal araştırması makalesi yanında toplam 17 yayınım (istenen kriterlereuygun dergilerde yayımlanmış) bulunmakta olup ikinci kriterin neredeyse iki katı yayınım mevcuttur. Yayınlarım astım, uyku apne sendromu, yabancı cisim aspirasyonları, kist hidatik, akciğer gelişimine hava kirliliğinin etkisi, spondilokostozis, tekrarlayan pnömoni gibi çocuk göğüs hastalıklarının ana konularında yapılan çalışmalardır. Ek-6’de yayınlarımın listesinden ve yayınlarımın içeriğinden kriterlere uyduğu görülmektedir.


2. Eğitim ve öğretim faaliyetleri (C kriteri) Ek-4 yazı ile C kriteri bakımından yetersiz bulunduğum gerekçesinin bilimsel bir dayanağının olmadığını düşünüyorum. Çünkü;  başvuru öncesi istenen belgeler “Yurt içi veya yurt dışında ilgili alanda katıldığı uzmanlık eğitimi, kurs, kongre, seminer, mezuniyet sonrası eğitim programlarına ait (örneğin fellowship programları, doktora öğrenciliği, gözlemci statüsü,  ulusal veya uluslararası sürekli eğitim kredileri, o alanın dünyaca kabul görmüş öncülerinin verdiği eğitimler gibi) EĞİTİM FAALİYETLERİNİ GÖSTEREN BELGELER.” iken dosyalara itiraz sonrası bildirilen değerlendirme kriterlerinde eğitim öğretim failiyetlerinin (a) bendinde başvurulan alanda kitaplarda bölüm yazarlığı veya tercüme editörlüğü, (b) bendinde kitap ve dergilerde yapılan editörlük ve editör yardımcılığı, (c) bendinde toplam en az 5 konferans, sempozyum, kongre, panel ve bunun gibi faaliyetlerdeki görevlerde bulunmak (başkanlık yapmak, panelist konuşmacı ve bildiri sunumlarıyla yer almak) (d) bendinde tez yeterlilik çalışması yöneticiliği yapmış olmak, (e) çalışma alanı ile ilgili ödüller, (f) kongre, sempozyum, seminer ve benzeri bilimsel toplantı düzenlemek, (g) projeler, yürütülmüş veya yürütülmekte olan dersler,  (h) ilgili alanda yöneticilik ve koordinatörlük görevleri ile kurul ve komisyon üyelikleri, (ı) ilgili alanda katıldığı yurt dışı kurslar, (j) ilgili alanda katıldığı yurt içi kurslar, (k) ilgili alanda yurtdışında eğitim aldığına dair belge (en az 6 ay olmak kaydı ile) kriterlerine göre (k) koşulu ile beraber bir koşul ya da (c) koşulu ile beraber 2 koşul istenmektedir. Açıkça görülmektedir ki istenenlerle değerlendirme için istenen kriterler çok büyük farklılıklar göstermektedir. İstenenen belgeler arasında (d), (e), (f), (g) bendi ve (h) kriterlerindeki belgeler istenmemesine rağmen değerlendirme kriteri olarak karşımıza çıkmıştır. Ek-7’deki eğitim ve öğretim faaliyetlerime istenen kriterlere göre bakıldığında c koşulu ile birlikte 2 koşul istenmektedir ki şahsımın c kriteri ile birlikte (d), (e), (f) (g) ve (j) kriterleri ile birlikte 5 kriterim uymaktadır ki bu da istenen kriterlerin de üstündedir.Buradaki temel sorun istenen belgelerle değerlendirilen kriterlerde istenen belgelerin açık bir şekilde dosya başvuru öncesi istenmemesi ve kriterlerin dosyalara göre yani kişisel olarak belirlenmesinden kaynaklandığını düşünmekteyim.   Benden istenmeyen belgeleri koymadığım veya istenen düzene göre koymadığımdan dolayı değerlendirmede yetersiz bulunamam da kaçınılmazdır. Bunlara rağmen dosyamdaki bilgilere göre c kriteri ve (e) kriteri (özgeçmişimde mevcuttu), f, g, j kriterleri mevcut olmasına rağmen (3 kriter) yetersiz bulunmam değerlendiren kişinin yeterli özeni göstermeden değerlendirdiğini gösteren delillerdir. Ek-8’de değerlendirme için gönderdiğim dosyadaki eğitim öğretim bölümü bilgilerinden istenen kriterleri sağladığım görülebilir. Değerlendirme kriterlerinin dosya değerlendirmeye itiraz aşamasından sonra ortaya çıkması da dosyalara göre (Kişilere göre) kriterlerin ortaya çıkarıldığını akla getirmesi de kaçınılmazdır.


3. Deneyim olarak (D kriteri) Ek-4 yazı ile C kriteri bakımından yetersiz bulunduğum gerekçesinin bilimsel bir dayanağının olmadığını düşünüyorum. Çünkü;  bizden “Yurt içi veya yurt dışında başvurulan alanla ilgili YAPTIĞI UYGULAMALARIN DÖKÜMÜ (poliklinik muayenesi, ameliyat, girişim ve benzerlerini kanıtlayan portfolyo, karne veya diğer belgeler. Bunlar, işlemin yapıldığı kurumun yetkilisi tarafından onaylanmış olmalıdır.” İstenmiştir. İstenen kriterlerde ise objektif olmayan “başvurduğu alandaki müfredat, rotasyon ve standart belirleme komisyonunun önerileri ile dikkate alınarak asgari şartları sağlamalıdır” şeklinde açıklama yapılmıştır. Somut kriterler olmayıp kişisel değerlendirmeye açıktır. Hangi kritterlere göre değerlendirildiği açık değildir.  Benim dosyamın kaybedilmesi nedeniyle yeniden dosya istenmiş ve daha önceki dosyamda yer alan hasta dosyaları ve hasta sayılarını gösteren belgelerin yedekleri elimde olmadığından dolayı durumu bildiren yazıyla göndermek zorunda kaldım (Ek-3).


İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Göğüs Hastalıkları Deneyimim; İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı İstanbul’da çocuk göğüs hastalarının Türkiye’de tedavi gördüğü en büyük merkezlerden biridir. 20 yataklı servisin yaklaşık %80-90’lık kısmı bronşektazi, kistik fibrozis, astım, hışıltılı çocuk, yabancı cisim, tekrarlayan akciğer enfeksiyonu, tbc, pnömoni gibi hastalardır. Ek-9’de İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Allerjisi ve Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı’nda eğitim gördüğüm 2003 ile 2006 yılları arasındaki yatan hastaların dökümü bunu kanıtlamaktadır. Bu iste izlediğim hasta sayısı 1150 olup hastaların çoğunluğu yukarıda sözü geçen hastalıklar olup çocuk göğüs hastalıkları hastalarıdır. Türkiye’nin en büyük ve gelişmiş çocuk göğüs hastalıkları bilim dallarından birisinde eğitim almama rağmen deneyim konusunda yetersiz bulunmamın bir dayanağı olmadığını düşünüyorum. Çünkü, İstanbul Tıp Fakültesi’nden aldığım resmi yazıda Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı’nda kistik fibrozis, bronşiolitis obliterans, bronşektazi, akciğer tüberkülozu, kronik akciğer hastalıkları ve gibi hastalıkları gerek yatırarak gerekse ayaktan takip ve tedavi ettiğim, bronkoskopi endikasyonu konulan çocuk vakalara gerekli bronkoskopik girişimlerde aktif görev yaptığım ve çalıştığım süre boyunca obstruktif uyku apnesi olan çocuklara uyku polisomnograisi yapmış ve bunları değerlendirmiş olduğum, diğer bilim dallarından istenen göğüs hastalıkları konsultasyonlarına cevap verdiğim, göğüs hastalıkları konusunda bilimsel yazı yazdığım, çalışmalar yaptıığım ve eğitimlere aktif katıldığım açık bir dille yazılı olarak belirtilmesine rağmen deneyimim yetersiz bulunması gerçeklerden çok uzaktır. Eğitim aldığım kliniğimiz uyku polisomnografisi Türkiye’deki çocuk göğüs hastalıkları kliniğinde bulunduran nadir kliniklerden birisidir. İstanbul Tıp Fakültesinden deneyim ile ilgili aldığım resmi yazı ekte sunulmuştur (Ek-10).


Pamukkale Tıp fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Göğüs Hastalıkları Deneyimim; İstanbul Tıp fakültesi’nde 3 yıllık eğitimim sonrası Pamukkale Tıp Fakültesi’nde çalıştığım sürede Çocuk Göğüs Hastalıkları Polikliniğini kurup ter testi yapılmasını ve solunum fonksiyon testlerinin yapılmasını sağladım. Kistik fibrozis, tüberküloz, tekrarlayan akciğer enfeksiyonu, bronşektezi, yabancı cisim aspiarasyonları, akciğer kist hidatiği, uyku apne sendromu gibi çocuk göğüs hastalarını takip ve tedavi ettiğim, asistanlara ve öğrencilere bu konuşlarda eğitim verdiğim, çocuk göğüs hastalıklarıyla ilgili kurs ve kongrelere katıldığımı yazılı olarak belirten Pamukkale Tıp fakültesi’nden alınan resmi yazıda da açıkça görülmektedir (Ek-11). Kısa bir süre içinde Yaklaşık 10’a yakın kistik fibrozis hasta tanısı koyup izleme aldım. Akciğer kist hidatik ile ile ilgili vakalarımızı bilimsel dergide yayımladık (Yayın listemde görülebilir). Pamukkale Tıp Fakültesi’nde takip ettiğim hastaların dosyalarını ilk başvurumdaki dosyama koymama rağmen kaybedilmesi sonucu ikinci dosyada koyamam da deneyimi yetersiz gibi görünmesine neden olmuş olabileceğini düşünmekteyim. Ayrıca hangi kriterlere göre deneyim konusunda yetersiz olduğuma somut neden gösterilmemiştir. Çünkü açık ve net kriterler yoktur.


 


Sonuç olarak yukarıda bahsedilen nedenlerden dolayı; değerlendirme kriterlerinin dosya değerlendirilmesine itiraz sonra ortaya çıkması, istenen belgelerle değerlendirme kriterlerinin tam örtüşmemesi, değerlendirmelerin haksız ve özensizce yapılması nedenlerinden dolayı “Çocuk Göğüs Hastalıkları” yandal uzmanlık belgesini hak etmeme rağmen alamadım.


 


Yukarıdaki belirtilen sebepler sonucunda Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun şahsıma yaptığı “Çocuk Göğüs Hastalıkları” uzmanlık alanında yetersiz sayılma işleminin iptali ile hak ettiğim “Çocuk Göğüs Hastalıkları” yan dal uzmanlık belgesinin tarafıma verilmesini talep ediyorum.


 


HUKUKİ NEDENLER                   : Anayasa, İYUK ve diğer ilgili mevzuat.


 


DELİLLER               : Ekte sunulan belgeler ve her türlü hukuksal delil.


 


İSTEM SONUCU                            Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü, Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun şahsım ile yaptığı “Çocuk Göğüs Hastalıkları” uzmanlık alanında yetersiz sayılma işleminin iptali ile hak ettiğim “Çocuk Göğüs Hastalıkları” yan dal uzmanlık belgesinin tarafıma verilmesine, yargılama giderlerinin davalı idareye yükletilmesine karar verilemesini saygılarımla arz ederim 22.7.2011


                                                                                    Doç. Dr. Ahmet AKÇAY


 


                                                                                   


 


Ek Dizini


Ek-1: Çocuk Göğüs Hastalıkları Başvurusunda istenen belgeleri içeren başvuru dilekçesi


Ek-2: Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından dosyamın kaybedilmesiyle yeniden dosya istenmesine ait gelen mail


Ek-3. Dosyamın kaybedilmesi sonrası gerekli belgeleri eksik koyduğuma dair yazım


Ek-4: Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitim Müdürlüğü Tıpta Uzmanlık kurulunun itiraz dilekçeme verdiği yanıt


Ek-5: Dosya değerlendirme kriterleri


Ek-6: Bilimsel Eser listem


Ek-7: Eğitim Öğretim Faaliyetlerim


Ek-8: İlk başvurumda bulunan eğitim öğretim faaliyetlerim


Ek-9: İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Alerji ve Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı’nda eğitimim sırasında serviste izlediğim hastaların dökümü


Ek-10: İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları’ndan aldığım Çocuk Göğüs hastalıkları deneyimim hakkındaki resmi yazı


Ek-11. Pamukkale tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan aldığım Çocuk Göğüs Hastalıkları deneyimim hakkındaki resmi yazı


 


 

 2229