Antibiotik Tedavisi

Antibiotikler KF’da yaşam sürsinin artması için sorumlu anahtar bileşendir. Alevlenmenin erken döneminde göğüs fizyoterapisi artırılmalıdır ve oral antibiotikler başlanmalıdır. Eğer ayaktan tedavi semptom ve bulguların düzelmesi için başarısız olursa veya semptomlar tedaviye rağmen kötüleşirse damardan tedavi başlanmalıdır.

Stafilokokkal infeksiyonların tedavisi için oral kullanılan antibiotikler; sefaleksin, amaoksisilin/klavulanik asittir.

Psödomanas için oral antibiotikler trimetoprim-sulfametaksazol, tetrasiklin veya kloramfenikol hastalığın gidişinde bazı erken etkiler sağlayabilir. Kinolonlar, siprofloksasin çoğu psödomanas ailesine etkilidir. Siprofloksasinin önemli dezavantajı uzun kullanımını takiben psödomonas ailesine direnç gelişmesidir.

Bronşitin ciddi alevlenmesi için veya oral antibiotiklerin yetersiz olduğu alevlenmelerde damar yolundan kullanımı tedavinin ikinci basamağıdır.

Staphylococcus aureus için oksasilin veya nafsilin kullanılan ilaçtır. Eğer Staphylococcus aureus penisiline dirençliyse vankomisin seçilecek antibiotiktir. Pseudomonas infeksiyonları için en az iki ajan genellikle aminoglokozidlerle birlikte antibiotik tedavisinin sinerji sağladığı için kullanılır.

Aminoglokozidler yapışkan havayolu sekresyonlarına yeterli konsantrasyonua ulaşabilmesi için kistik fibroz olmayan hastalara göre daha yüksek serum konsantrasyonu sağlanmalıdır (8-12 μ/ml). Gentamisin veya antibiotikler tobramisine ilave olarak 3. jenerasyon sefelosporinler (seftazidim) veya 3. jenerasyon penisilin (tikarsilin veya piperasilin) kullanılır.

Özellikle dirençli organizmalarda kullanılan diğer antibiotikler amikasin, kolimisin, aztreonam, meropenem veya imipenemdir.

Eğer hem Staphylococcus aureus hem de Pseudomonas aeruginosa varsa klavulanik asitle tikarsilin veya piperasilin ile tozabaktam aminoglikozidle kombinasyon olarak kullanılır. Genellikle intravenöz antibiotikler 10 gün kullanılır ve toplam tedavi süresi 2-3 haftadır. Tedavi amacı semptomları en iyi hale geriletmek, akciğer fonksiyonlarını düzeltmek ve akciğer grafisindeki değişiklikleri düzeltmektir. Bunlar sağlandığı zaman genellikle havayolunda Staphylococcus aureus ve Pseudomonas aeruginosa’dan temizlenemez.  Son yıllarda, Amerika Kistik Fibroz Kurumu desteği altında büyük ileriye dönük randomize kontrollü çalışmalarda Pseudomonas ilk tespit edildiği zaman havayolundan temizlenmesi için antibiotik başlanmıştır. Böylece kronik kolinizasyon sağlanıncaya kadarki sürenin uzadığı görülmüştür.

İki son çalışmada  antibiotiklerin bronşit alevlenmesinin ciddiyetini azaltmaları ve akciğer fonksiyonlarının korunması için Pseudomonas aeruginosa  ile kolinize hastalarda idame tedavisi olarak kullanılabileceği düşünülmüştür.

Yapılan 6 aylık çalışmada koruyucu maddeden yoksun inhale tobramisin olarak günde 2 kez alterne aylık tedavi akciğer fonksiyonlarını düzeltmiştir.

Günlük 250 mg oral azitromisinle tedavi akciğer fonksiyonlarını devam ettirmiş, inflamasyon ölçümlerini azaltmış ve hayat kalitesini iyileştirmiştir.

 

Allerjik bronkopulmoner aspergillozisin özel durumu için kortikosteroid tedavisiyle birlikte oral antifungal tedavi havayolu inflamasyonunu ve reaktivitesini azaltmak için kullanılır.

Atipik mykobakteriler hastalar ve klinisyenler için özel sorun oluşturur. Bu organizmalar havayolu inflmasyonu infeksiyonuna katkıda bulunduğu zaman tespit etmek zordur.

Eğer ağır hastalar antibiotik tedavisine cevap vermezse veya ateş, gece terlemesi veya kaşeksi ve akciğer BT'sinde nodul varsa ve balgam boyamasında yüksek aside dirençli basil yoğunluğu varsa bu hastalar aktif mykobakteriyel enfeksiyonu vardır ve çok sayıda ilaçla antimikobakteriyel tedavi gerekir. Atipik mikobakteriyel infeksiyonlar tedavisi oldukça zordur. Uzun süre çok sayıda antibiotik gerekir ve bakteri antibiotiklere direnç geliştirir.

 14947