Aztreanom (Azactam flakon 1 gr)

Dosage and Administration

UTI
Adults

IM/IV 500 mg or 1 g every 8 to 12 h.

Systemic Infections
Adults

IM/IV 1 to 2 g every 6 to 12 h.

Children

IM/IV 30 to 50 mg/kg every 4 to 8 h.

Acute Uncomplicated Gonorrhea
 

IM 1 g. Max recommended dosage is 8 g/day.

 

Etken Madde(ler):

Aztreonam 1 g

Piyasa Şekilleri:

1 flakon ve 3 ml'lik çözücü ampul içeren ambalajlarda.

Kullanım Şekli:

Günlük doz i.v. ve gerektiğinde i.m. olmak üzere 2-3×0,5-1 g'dır. Ağır durumlarda günlük doz 8 g'a kadar yükseltilebilir. Tek dozların 1 g'dan fazla olduğu durumlarda i.v. yol tercih edilmelidir. Gonore ve sistitte tek doz halinde i.m. olarak 1 g uygulanır. Renal fonksiyon yetmezliği olanlarda başlangıç dozunda herhangi bir değişiklik yapılmadan sonraki dozlar normal dozun 1/4-1/2 oranına düşürülmelidir.

Endikasyonları:

E. coli, Enterobacter türleri, K. pneumoniae ve K. oxytoca dahil olmak üzere Klebsiellalar, Morganella morganii (Proteus morganii), Providencia türleri, Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens, Neisseria gonorrhoeae (penisilinaz üreten suşlar dahil), Haemophilus influenzae (ampisiline dirençli ve penisilinaz üreten suşlar dahil), Citrobacter türleri gibi Gram-negatif aerob bakterilen neden olduğu böbrek ve idrar yolları enfeksiyonları, Alt solunum yolları enfeksiyonları (kistik fibrozisli hastalar dahil), kemik ve eklem enfeksiyonları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, intra-abdominal infeksiyonlar, jinekolojik enfeksiyonlar, sepsis, memenjit ve gonorenin tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyonları:

Aztreonama karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar:

Tedaviye başlamadan önce hastanın herhangi bir antibiyotiğe veya aztreonama karşı aşırı duyarlılığı olup olmadığı araştırılmalıdır. Geçmişinde penisilinlere ve/veya sefalosporinlere karşı anafilaktik veya ürtikeryel tipte ani gelişen bir aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalar özel bir dikkatle izlenmelidir. Aztreonama karşı bir allerjik reaksiyon görüldüğünde ilaç kesilmeli ve gerekli destekleyici tedavi (solunum sürdürülmesi, vazopressör aminler, antihistaminikler, kortikosteroidler gibi) başlatılmalıdır. Ağır aşırı duyarlılık reaksiyonlarında adrenalin ve diğer acil önlemlerin alınması gerekebilir. Karaciğer veya böbrek fonksiyonları bozuk olan hastaların tedavi süresince gerekli laboratuvar testleriyle izlenmesi önerilir. Aztreonam kullanımı Staphylococcus aureus ve Streptococcus faecalis gibi bazı Gram-pozitif bakteriler ve mantarları da içeren duyarlı olmayan mikroorganizmaların çoğalmasına neden olabilir. Tedavi sırasında süperenfeksiyon gelişirse gerekli önlemler alınmalıdır. Aztreonam, plasentayı aşarak fetus dolaşımına geçmektedir. Bu nedenle gebelikte gerekmedikçe kullanılmamalıdır. Aztreonam kullanan anneler emzirmemelidir. Çocuklarda ve bebeklerde ilacın güvenliği ve güvenilirliği henüz saptanmadığı için çok gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri:

Kanama eğilimi artırdığına dair delil olmadığı halde, aztreonam hakkında daha fazla bilgi sahibi oluncaya kadar hematolojik parametrelere önem verilmelidir. Geçici eozinofili, protrombin ve parsiyel tromboplastin zamanında geçici artış, nadir olarak trombosit sayısında değişme; döküntü, kaşıntı, kızarıklık, peteşi, eksfolyatif dermatit; transaminazlar ve alkalen fosfatazda geçici artış, nadiren sarılık; çok nadir olarak serum kreatininde artış, ara sıra diyare, bulantı ve/veya kusma, karın bölgesinde kramplar, ağız bölgesinde aftlar ve tat alma duyusunda değişiklikler olabilmektedir. Aztreonam, Gram-pozitif anaerob bakteri florasını etkilememektedir. Yine de ağır ve persistan diyarelerde psödomembranöz kolit düşünülmeli, tedaviye ara verilmeli ve spesifik tedaviye geçilmelidir. Diğer bölgelerde nadir olarak vajinit, kandidiyaz, kan basıncında düşme, halsizlik, uyku hali, baş dönmesi, terleme, baş ağrısı, göğüs ağrısı, ağız kokusu, kas ağrıları, ateş, bulantı, hapşırma ve burun tıkanması görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

İn vitro yapılan deneylerde birçok Pseudomonas+enterobakter suşlarına karşı aminoglikozidler ile birlikte sinerjist etki göstermektedir. Aynı zamanda aztreonam ve diğer Beta-laktam grubu antibiyotiklerle de sinerjist veya aditif etki görülmektedir. Aztreonam ve metronidazol beraberce karıştırılıp verilmemeli, ayrı ayrı uygulanmalıdır. Aztreonam, kompatibilite durumları göz önünde bulundurularak diğer ilaçlarla, özellikle aminoglikozidlerle karıştırılmamalıdır.

 

 6006