DAP PENİSİLİN TESTİ
 
Ana alerjenik determinantlar Benzil penisilin ve digger Beta lactam antibiotiklere  Tip 1 veya ani hipersensivitede bulunur.
 
Penisilin alerjenik determinantlar sınıflanmış ve etiketlenmiştir
-Major determinant benzilpenisiliol poli L lisin (PPL)
-Minör Determinant Mix (MDM)
 
DAP içeriği
-PPL şişesi:
Benzylpenicilloyl poly-L-lisine:  0.04 mg
Mannitol: 20 mg
 
-MDM şişesi:
Sodium benzylpenicillin: 05 mg
Benzylpenicilloic acid: 0.5 mg
Sodium benzylpenicilloate: 0.5 mg
Mannitol: 20 mg
 
 
-Sulandırıcı Şişe: 1 ml
Sodium Chloride.
Potassium dihydrogen phosphate
Disodium hydrogen phosphate 2 hydrate
Potassium chloride
Water for injection
 
Şişeler liyofolize kuru toz ve enjektabıl solüsyon için sulandırıcı içermektedir.
 
DAP tanı setinde
-3 şişe PPL (benzylpenicilloyl poly-L-lysine) lifofilize kuru toz
-3 şişe MDM Minor Determinant Mix (Sodium benzylpenicillin, Benzylpenicilloic acid, and Sodium benzylpenicilloate) liyofolize kuru toz
-6 adet sulandırma şişesei bulunmaktadır.
 
 
Kontraindikasyonları
Test uygulanan bölgede dermal ülserasyon olması,
Hastanın genel durmunun bozuk olması
 
Testten bir hafta once antihistaminikler, Kromonlar kortikosteroidler kesilir
ACE inhibitörleri, beta blokörler testten 48 saat once kesilir
Gebelik, emzirmek, 6 yaşından küçükler testin değerlendirmesindeki zorluklar nedeniyle kontraindekider. Bununla birlikte konunun uzmanları yapılıp yapılmayacağına karar vermelidir.
 
Spesifik Uyarılır
Gebelik sırasında, deri testinin performansından dolayı tavsiye edilmez. Anaflaksinin ilave riski vardır.
Deri testinden sonra hastalar en az 30 dakika gözlem altında tutulmalıdır.
Alkol alımından kaçınılmalıdır.
Yoğun fiziksel ekzersiz, sıcak duş ve banyo test öncesi saatlerde ve sonrasında önerilmez
Alerjen immunoterapi tedavisi yapılan hastalarda bu test yapılabilir. Deri testi immunoterapiden bir hafta önce yapılabilir. İmmunoterapi ve deri testi arasındaki interval 2-3 gün olmalıdır
 
Kullanım
DAP kullanarak deri testi major determinatla başlanmalıdır (PPL). Minör determinant mix (MDM) major determinant PPL negative çıkınca yapılmalıdır.
Cilt testleri daima prick testiyle başlanmalıdır
İntradermal test prick test negatifse yapılır
Koruyucu önlem olarak 1/100 ve sonrasında 1/10 oranlarında kullanılmalıdır.
Ciddi reaksiyonlu hastalarda 1/1000 dozunda başlanmalıdır.
Kutenoz test uygulama şeması şu şekilde olmalıdır:

 
 
 
DAP PENİSİLİN TEST
 
 
Major Determinant (PPL) prick test  (1/1)   ……  Pozitif
 
Negatif
 
Major Determinant (PPL) intradermal test (1/10)  ……  Pozitif
 
Negatif
 
Major Determinant (PPL) intradermal test (1/1) ……  Pozitif
 
Negatif
 
Minör Determinant Mix (MDM) prick test (1/1)…..Pozitif
 
Negatif
 
 
Minör Determinant Mix (MDM) intradermal test (1/100)…..Pozitif
 
Negative
 
 
Minör Determinant Mix (MDM) intradermal test (1/10)…..Pozitif
 
Negatif
 
Minör Determinant Mix (MDM) intradermal test (1/1)…..Pozitif
 
Negatif
 
 
 
 
ETKİLEŞİMLER
Antihistaminikler, kortikosteroidler, kromonlar ve genellikle antialerjik aktivitesi olan ilaçalr sonuçların değişmesine neden olabilir. Oral antihistaminikler 1 hafta once kesilmelidir.
 
Sulandırmalar steril ortamda yapılmalı ve yavaşca çalkalanmalıdır
 
İntradermal test için 0.02-0.05 ml dermis seviyesinde enjekte edilir. Tuberkulin şrıngasıyla uygulanır.
 
Test en az 15-20 dakikada okunmalıdır
Deri prick testin yorumu papülün büyüklüğü temelinde yapılır.
Papül çapı 3 mm den büyükse veya psödopod oluşmuşsa pozitif olarak düçünülmelidir
 
Değerlendirme
 
Papülün en büyük çapı              Testin Yorumu
≤ 3 mm                                          Pozitif
> 3 mm                                          Negatif
 
Testin yapılması ile 20 dakika sonra oluşan papül çapı arasında 3 mm den fazla fark varsa test pozitif Kabul edilir.
 
Hasta lokal ve sistemik reaksiyonlar bakımından izlenmelidir
 
 
Lokal Reaksiyonlar
Sempotomlar açısından, cilt testi bölgesinde kaşıntıyla birlikte veya kaşıntı olmaksızın eritem, ödem ve inflamasyon 10-60 dakika sonra görülür ve birkaç saat devam eder.
 
Genellikle farmakolojik tedavi gerekmez, ancak endurasyon düzelmezse veya 5 cm’den daha büyükse antihistaminik ve topical kortikoid kremler kullanılabilir.  Ciddi local reaksiyonlarda kutönöz test bölgesinin üstüne  turnpike uygulanabilir. Yakın bölgeye subkutan 1/1000 adrenalin uygulanabilir.
 
Orta derecede sistemik reaksiyonlar
 
Büyük boyutta papül, eritem ve kaşıntı ve genarilize ürtiker, göz ve burun semptomları olur. Testten birkaç dakika ile 4-6 saat arasında olur.
 
Test bölgesinin yukarına turnpike uygulanır. Ürtiker ve Qinke ödemi gelişen vakalarda
iv antihistaminik
İV kortikosteroid uygulanır.
Gerekirse test bölgesi yakınına 1/1000 subkutan adrenalin 0.01 mg/kg uygulanır, 15 dakika arayla tekrarlanabilir.
İlave olarak bronkodilatör nebulizasyon uygulanır ve İV teofilin uygulanır
Kan basıncı ve nabız devamlı izlenir
 
Ciddi sistemik reaksiyon: Anaflaksi
Test uygulanmasından sonra birkaç dakika içinde bronkospazm, dispne, laryngeal ödem ve genarilize ürtiker görülür
Test bölgesinin üzerine turnpike uygulanır
1/1000 adrenalin 0.01 mg/kg im uygulanır. 15 dakikada bir tekrarlanır.
Oral veya İM antihistaminic uygulanır
Yüksek doz kortikosteroid İV (250-1000 mg) uygulanır
Solunum sıkışıklığı, ciddi bronkospazm varsa İV aminofilin 5-7 mg/kg/24 saat uygulanır
Kan basıncı ve nabız takibi yapılır
 
Genelde standart semptom öncesinde testten birkaç dakika sonrasında el veya ayakta, dil altında ve üstünde kaşıntı gelişir. Daha sonra kollaps gelişir. Laringeal ödem, bronkospazm gelişir. Genarilize kaşıntı, kurdeşen, anjioödem, karın ağrısı, kusma ve ishal gelişir. Metoraji, kulak çınlaması, sifinkter gevşemesi, konvulziyon ve şuur kaybı gelişir.
 
Dekubitis pozisyonuna getirilir.
Turnike uygulanır
İM adrenalin uygulanır 3 kez uygulanabilir. Daha sonra 1/1000 adrenalin sulandırıp 3 kez daha İV uygulanabilir.
Sıvı tedavisi verilir
 
Depolanma
25 derecede saklanır
Sulandırınca buzdolabında 2-8 derecede saklanır
Son kullanma tarihinden sonra kullanılmaz
Sulandırmadan sonra 24 saatten sonra kullanılmaz
 
Bibliography: Position paper: “Diagnosis of Immediate Allergic Reactions to Beta – Lactam Antibiotics”. Torres MJ, Blanca M,
Fernández J, Romano A, Weck A, Aberer W, Brockow K, Pichler WJ, Demolí P; ENDA; EAACI Interest Group on Drug
Hypersensitivity. Allergy. 2003 Oct;58(10):961-72.
 
http://www.medecapharma.com/dap/dap-penicillin-en.pdf
 
 
http://www.medeca.se/vardpersonal/allergitester/penicillintest

 381