Nebulizatör cihazı


Astımı olan hastanın gerektiğinde Ventolin ve inhaler tedavilerin kullanılabilmesi için 6 yaşından küçük çocuklar için kompresörlü nebulizatör (6 yaşında küçük olduğu için solunum fonksiyon testi yapılamamıştır)kullanması uygundur. İade cihazın temini için kuruma müracaat edilmesi gerekmektedir.


Not:


1. Kuruma müracaatı takiben nebulizatörün kurum stoklarından temin edilmesi yoluna gidilecek olup, stoklarda yoksa kurum stoklarında cihazın olmadığına dair onay alınmak kaydıyla cihaz bedelleri 20.2 nci madde doğrultusunda kurumca ödenmektedir.


2. Nebulizatör cihazın alınmasından sonra doktor tarafından nebulizatörün uygun olduğu cihazın faturası arkasına belirtilmelidir. 


3. Cihazın garanti belgesine satın alınan firma tarafından garanti süresi bitiminden sonra servis verileceği belirtilmelidir. Bu belgenin fotokopisi eklenmelidir 


 


Mevzuat


Nebulizatör cihazı verilmesine ilişkin sağlık kurulu raporlarının,


a)       Erişkin hastalar için;  göğüs hastalıkları uzmanı veya alerji hastalıkları uzmanı;


b)       Çocuk hastalar için;  çocuk alerjisi uzmanı veya çocuk göğüs hastalıkları uzmanı, bu uzman hekimlerin bulunmadığı sağlık kurumlarında çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarından,


en az birinin yer aldığı sağlık kurulları tarafından düzenlenmesi gerekmektedir.


Sağlık kurulu raporu ekinde solunum fonksiyon testi (SFT) ve arteriyel kan gazı (AKG) sonuçlarını gösterir belge eklenecektir.


Kompresör tipi nebülizatör bedelleri Kurumca karşılanacak olup Ultrasonik nebulizerler bedelleri karşılanmaz.


 


Cihazı verilmesine ilişkin şartlar;


 


Çocuk hastalar;


a)    Persistan astımlı hastalarda;


FEV1 veya PEFR ≤ %60 olan veya


FEV1 veya PEFR % 60–80 arasında olup günlük PEFR veya FEV1 değişkenliği %30’un üzerinde olması veya


b)    14 yaşın üstündeki hastalarda;


       FEV1 veya PEFR ≤   40 olması veya


c)    6 yaşın altındaki hastalar ve 6 yaşın üstünde olup ek sorunu (örneğin nörolojik bir sorun) nedeniyle solunum fonksiyon testi yapılamayanlar hastalarda bu durum sağlık kurulu raporunda belirtilmesi,


koşuluyla nebülizatör cihazı bedelleri Kurumca ödenir.


Solunum fonksiyon testi yapamayan ve Kronik Akciğer Hastalığı tanısı almış çocuklarda, bronkopulmoner displazi, bronşiolitis obliterans tanılı hastalarda,  interkostal adeleleri çalışmayan veya mental retarde (IQ ≤ 40) olan nörolojik sorunlu hastalarda PaO2 ≤  55 mmHg veya SaO2 ≤ 88 olması halinde bu durumun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir.


                                        2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

 9583