Seçenek 1. Kronik akciğer hastalığı (SaO2   (Oksijen Saturasyonu) ≤ 88)  nedeniyle Oksijen konsantratörünü ve birlikte aksesuar olarak maske, kanül taşıyıcı hortum, nemlendiriciyi (Aksesuarların yılda bir kez yenilenmesi) 4L akımla aksijen saturasyonu düştükçe 1 saat boyunca (Günde 18 saate kadar) oksijen verilmesi için kullanması uygundur.

Ayrıca saturasyon tekibi için parmak tipi pulse oksimetri kullanması uygundur.

 

Seçenek 2. Kronik akciğer hastalığı olan hastanın İstirahat halinde PaO2 (Parsiyel Oksijen Basıncı) > 55 mmHg veya SaO2   (Oksijen Saturasyonu) > 88 olmasına karşın egzersiz durumunda (Hareket halinde) desatüre  (SaO2   ≤ 88) olması nedeniyle Oksijen konsantratörünü ve birlikte aksesuar olarak maske, kanül taşıyıcı hortum, nemlendiriciyi (Aksesuarların yılda bir kez yenilenmesi) 4L akımla aksijen saturasyonu düştükçe 1 saat boyunca (Günde 18 saate kadar) oksijen verilmesi için kullanması uygundur.

Ayrıca saturasyon tekibi için parmak tipi pulse oksimetri kullanması uygundur.

 

 

20.3.11.2. Evde uzun süreli oksijen tedavisi cihazları

Kronik solunum yetmezliği tedavisinde uygulanacak oksijen sistemlerinin verilmesine yönelik sağlık kurulu raporları,  göğüs hastalıkları, nöroloji, anestezi ve reanimasyon ile yoğun bakım sorumlu uzman tabiplerinden birinin yer aldığı sağlık kurulularınca düzenlenecektir.

Sağlık kurulu raporunda; tanı, hastanın kullanacağı oksijen cihazının türü ve gerekçesi, oksijen akım hızı, günlük kaç saat kullanılacağı ve birlikte kullanılacak aksesuarlar (maske, kanül taşıyıcı hortum, nemlendirici gibi) yer alacaktır.

Sağlık kurulu raporu ekinde arteriyel kan gazı tetkiki ve diğer kanıtlayıcı belgeler eklenecektir.

Evde uzun süreli oksijen tedavi cihazı verilme koşulları;

1. Kronik solunum yetmezliği olanlarda; (istirahat veya egzersiz halinde)

    PaO2    (Parsiyel Oksijen Basıncı) ≤ 55 mmHg veya

    SaO2   (Oksijen Saturasyonu) ≤ 88 olması halinde,

2. Korpulmonale varlığında;

    PaO2 ’de 55-59 mmHg veya SaO2 ≥ 89 ile birlikte

    EKG ’de “ P Pulmonale” bulgusu olması veya,

    Hematokrit > % 55 veya,

    Konjestif yetmezlik olması halinde,

3. Akut solunum yetmezliğinde;

Akut solunum yetmezliği olan hastalarda stabil dönemde solunum yetmezliğinin önlenemiyor olması durumunda yukarıda 1 veya 2 de sıralanan bulgular sağlanıyorsa,

4. Efor kapasitesini sınırlayan terminal dönem (kanser ve diğer sistemik hastalıklara bağlı) hastalarda sağlık kurulu raporunda belirtilmek koşuluyla,

evde uzun süreli oksijen tedavisi cihazı bedelleri Kurumca karşılanır.

Evde uzun süreli oksijen tedavisi cihazı verilen hastaların yılda bir kez sevk evrakı ile sağlık tesisine gönderilmesi ve cihazla tedavinin devam edilip edilmeyeceğine ilişkin sağlık kurulu raporu tanzim edilmesi gerekmektedir.

Kurumca finansmanı sağlanacak evde uzun süreli oksijen tedavisi cihazları;

1. Oksijen tüpü (gaz hali)

2. Oksijen tüpü (sıvılaştırılmış)

3. Oksijen konsantratörü

Taşınabilir komponenti olan oksijen tedavisi cihazları, istirahat halinde PaO2 (Parsiyel Oksijen Basıncı) > 55 mmHg veya SaO2   (Oksijen Saturasyonu) > 88 olmasına karşın egzersiz durumunda veya iş sırasında desatüre  (PaO2   ≤ 55 mmHg veya SaO2   ≤ 88) olması halinde bedelleri Kurumca karşılanır.

Oksijen Konsantratörü verilen kişilere, raporda belirtilmek koşuluyla oksijen tüpü önerilmesi durumunda bedelleri Kurumca karşılanır.

Cihazla birlikte kullanılması ve belli sürelerde değişmesi gereken maske, başlık, ara hava hortumu, oksijen ara bağlantı hortumu ve bakteri filtresi gibi aksesuarların, sağlık kurulu raporuna istinaden yılda en fazla bir kez reçete edilmesi durumunda bedelleri Kurumca ödenir.

 12219