PANDEMİK A (H1N1) 2009 AŞISI UYGULAMASI İÇİN RİSK GRUBU KAPSAMINDAKİ HASTALIKLAR ve DURUMLAR

 

1. Kronik akciğer hastalıkları (aktif akciğer tüberkülozü ve astım dahil)

 

2. Kardiyovasküler hastalar (hipertansiyon hariç):

 • Konjestif kalp yetmezliği,
 • Kor-pulmonaleye neden olan sağ kalp yetmezliği,
 • Kardiyomiyopati,
 • Replasman yapılmış kapak hastaları veya dekompanse klinik bulgu veren orta ve ileri derecedeki A-V şantlar, VSD, fallot tetralojisi vb. konjenital kalp hastalıkları.

 

3. Kronik (renal, hepatik, hematolojik ve metabolik) hastalıklar:

 • Kompanse veya dekompanse kronik böbrek yetmezliği,
 • Dekompanse karaciğer yetmezliği (siroz),
 • Serebrovasküler hastalıklar,
 • Orak hücreli anemi gibi hemoglobinopatiler,
 • Splenektomililer,
 • Organ hasarı gelişmiş veya 50 yaşın üzerindeki tip-2 diyabetliler,
 • Organ hasarı gelişmiş tip-1 diyabetliler,
 • İmmünsüpresif ilaç kullanan romatoid artrit, ankilozan spondilit gibi romatizmal hastalıklar.

 

4. Nöromusküler hastalıklar

5. İmmün süpresyon (HIV, malignite, steroid kullanımı vb)

6. Morbid obezler (Vücut Kitle İndeksi >40)

7. 19 yaşından küçük olup sürekli aspirin kullananlar

8. Gebeler ile doğum veya düşük yapmış ilk 15 gündeki kadınlar

 823