PANDEMİK A (H1N1) 2009 AŞISI UYGULAMASI İÇİN RİSK GRUBU KAPSAMINDAKİ HASTALIKLAR ve DURUMLAR


 


1. Kronik akciğer hastalıkları (aktif akciğer tüberkülozü ve astım dahil)


 


2. Kardiyovasküler hastalar (hipertansiyon hariç): • Konjestif kalp yetmezliği,

 • Kor-pulmonaleye neden olan sağ kalp yetmezliği,

 • Kardiyomiyopati,

 • Replasman yapılmış kapak hastaları veya dekompanse klinik bulgu veren orta ve ileri derecedeki A-V şantlar, VSD, fallot tetralojisi vb. konjenital kalp hastalıkları.

 


3. Kronik (renal, hepatik, hematolojik ve metabolik) hastalıklar: • Kompanse veya dekompanse kronik böbrek yetmezliği,

 • Dekompanse karaciğer yetmezliği (siroz),

 • Serebrovasküler hastalıklar,

 • Orak hücreli anemi gibi hemoglobinopatiler,

 • Splenektomililer,

 • Organ hasarı gelişmiş veya 50 yaşın üzerindeki tip-2 diyabetliler,

 • Organ hasarı gelişmiş tip-1 diyabetliler,

 • İmmünsüpresif ilaç kullanan romatoid artrit, ankilozan spondilit gibi romatizmal hastalıklar.

 


4. Nöromusküler hastalıklar


5. İmmün süpresyon (HIV, malignite, steroid kullanımı vb)


6. Morbid obezler (Vücut Kitle İndeksi >40)


7. 19 yaşından küçük olup sürekli aspirin kullananlar


8. Gebeler ile doğum veya düşük yapmış ilk 15 gündeki kadınlar

 675